342-0303/04 – Jeřáby (Jer)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuIng. Aleš Procházka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Aleš Procházka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO232 Ing. Aleš Procházka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Jeřáby pro studijní obor 2302R003-00 seznamuje posluchače s problematikou zdvihacích zařízení, se základními typy a komponenty jeřábů. Posluchači se v průběhu semestru v předmětu zabývají základními počtářskými i graficko-počtářskými metodami z oblastí techniky zdvihacích zařízení. Na předmět Jeřáby navazuje předmět Dopravní a manipulační zařízení, který se přednáší v šestém semestru a zabývá se teoriemi a praktickými aplikacemi, konstrukčními variantami obecně používaných zařízení v dopravě a manipulaci s materiálem. Předpokladem studia předmětu je absolvování předmětů dvouletého strojního základu na FS nebo jiné strojní fakultě v ČR. Studenti jsou klasifikování na základě bodového hodnocení ze cvičení a z ústní zkoušky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu je výuka zaměřena na základy zdvihací a jeřábové techniky. Studenti jsou seznámeni se způsoby navrhování zvedáků a zdvihadel, jeřábů všeho druhu a konstrukčním řešením částí těchto zařízení. Klade se důraz na využití norem a výpočetní techniky. V jednoduchých příkladech si studenti ve cvičení osvojí pevnostní výpočty jednotlivých detailů jeřábů, lan, řetězů a pohonů. Výuka je doplněna ukázkami řešení ve firemní literatuře. V průběhu semestru studenti samostatně zpracovávají program.

Povinná literatura:

Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TU Ostrava, 2003. Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. ČVUT Praha, 1984. Remta, F., Klapka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha, 1974. ČSN, ISO normy. Hrabovský, L.: Cranes. Studijní opory v rámci projektu "Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV". Klíčová aktivita KA 03, 3/2014-2/2017.

Doporučená literatura:

Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TU Ostrava, 2003. Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. ČVUT Praha, 1984. Remta, F., Klapka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha, 1974. ČSN, ISO normy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. První cvičení: zadání semestrální práce, řešerše z norem z oblasti zdvihacích zařízení. 2. Polovina semestru: test č. 1. 3. Polovina semestru: Zadání programu výpočet a návrh řešené problematiky z oblasti jeřábových mechanismů. 4. Konec semestru: test č. 2.

E-learning

http://issuu.com/michdor/docs/m1_text?e=7481937/1598769

Další požadavky na studenta

Konzultovat problematiku obou programů průběžně s vedoucím cvičení. Za kvalitně vypracovanou rešerši z odborné literatury je možno při ústní zkoušce získat až 10 bodů. Pro ústní zkoušku budou vypsány termíny po ukončení letního semestru. Podmínkou k udělení zápočtu je získání nejméně 18 bodů (max. 35 bodů) v celkovém hodnocení cvičení. Za každý test může student získat 0 až 8 bodů, (doba vypracování testů č.1 a č.2 je 90 minut. Při vypracování testů může student používat poznámky z přednášek, cvičení a kalkulačku), v termínu odevzdaný program č. 1: 4 body, (úspěšná obhajoba programu č. 1 5 bodů) za uznaný program č. 2: až 10 bodů. Zkouška je ústní a skládá se z obhajoby programu č. 1 a zodpovězení 3 otázek. Obhajoba programu č.1 je hodnocena 0 až 5 body, každá otázka 0 až 20 body.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek: 1. Základní pojmy, úvod do problematiky zdvihacích zařízení. Rozdělení zdvihacích zařízení. Názvosloví dle ČSN ISO 4306-1. 2. Jednoduchá zdvihadla - zvedáky, kladkostroje, navíjedla. Kladkostrojové převody, mechanická účinnost lanových kladkostrojů a diferenciálního kladkostroje. 3. Klasifikace jeřábu a zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 4301. Všeobecné požadavky na jeřáby. Jeřáby využívané v hutních provozech. 4. Ocelová lana jeřábů a zdvihadel. Výběr ocelových lan dle ČSN ISO 4308/1. Ocelová drátěná lana, volba dle ČSN ISO 12385-4. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla. Provoz ocelových lan. 5. Řetězy jeřábů a zdvihadel. Návrh řetězů zdvihacích zařízení dle ČSN EN 818. Vázací řetězy třídy 4 a 8. Hodnocení technického stavu řetězů. 6. Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů, výpočet podle mezních stavů dle ČSN 27 0103. Metoda dovolených namáhání. Metoda mezních stavů. Zásady výpočtu zatížení a kombinace zatížení dle ČSN ISO 8686. 7. Příčení jeřábů na jeřábových drahách dle platných standardů. Způsoby detekce příčení jeřábů, systémy eliminace. 8. Návrh, volba a výpočet zdvihového mechanismu jeřábu. 9. Návrh, volba a výpočet pojezdového mechanismu jeřábu. 10. Návrh, volba a výpočet sklápěcího a otočového mechanismu jeřábu. 11. Výpočet zatížení nosníků válcovaných, plnostěnných a skříňových. Kontrola na klopení. Lokální napětí stěny nosníku. Konstrukce, návrh jeřábových kol a jeřábových brzd (pásových, čelisťových, kotoučových). 12. Výpočet příhradových nosníků staticky i tvarově určitých. Osové síly v prutech příhradového nosníku od vlastní hmotnosti nosné konstrukce a od vlastní hmotnosti neměnící svoje působení na konstrukci. Průsečná metoda. Styčníková metoda. Cremonova metoda. Řešení osových sil v prutech příhradového nosníku od pohyblivého zatížení. 13. Příčinkové čary. Příčinkové čary reakcí. Příčinkové čary osových sil v prutech (horního pásu, spodního pásu, příčkách a svislicích) od pohyblivého zatížení a od spřažených zatížení. 14. Uchopovací a vázací prostředky jeřábů. Bezpečnostní zařízení a vybavení zdvihacích zařízení, elektročásti jeřábů. Náplň cvičení: 1. Zadání programu č. 1 (rešerše z odborné literatury), zadání podkladů pro výběr referátu. 2. ČSN ISO 4306 - 1 Jeřáby, názvosloví. ČSN ISO 4306 - 2 Mobilní jeřáby. ČSN ISO 4306 - 3 Věžové jeřáby. ČSN ISO 4306 - 4,5 Mostové a portálové jeřáby. Konzolové jeřáby. 3. Základní výpočty jednoduchých zdvihadel. Výpočet mechanické účinnosti lanových a řetězového kladkostroje. 4. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla dle ČSN ISO 4308/1 a dle ČSN ISO 12385-4. 5. Výpočet řetězu pro jeřáby a zdvihadla. 6. Test č. 1. Stanovení tuhosti ocelového drátěného lana z úvahy o průběhu zdvihu břemena mostovým jeřábem. 7. Stanovení doby útlumu mostového jeřáby dle II. mezního stavu normy ČSN 27 0103. 8. Určení velikostí příčivých sil jeřábů na jeřábových drahách dle ČSN 730035, ČSN 270103, ČSN P ENV 1991-5 a dle ČSN ISO 8686-1. 9. Výpočet zdvihového mechanismu jeřábu a řetězového kladkostroje. 10. Výpočet pojezdového mechanismu jeřábu. 11. Výpočet sklápěcího a otočového mechanismu mobilního jeřábu s pevným a teleskopickým výložníkem. 12. Zásady výpočtu a návrh jeřábových kol a jeřábových brzd (pásových, čelisťových, kotoučových). 13. Výpočet osových sil v prutech příhradového nosníku od vlastní hmotnosti nosné konstrukce; od vlastní hmotnosti neměnící svoje působení na konstrukci a od pohyblivého zatížení. Průsečná metoda. Styčníková metoda. 14. Test č. 2. Výpočet příčinkových čar osových sil v prutech (horního pásu, spodního pásu, příčkách a svislicích) reakcí; od pohyblivého zatížení a od spřažených zatížení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: povinnost účasti na cvičeních 80 % z rozsahu výuky dle rozvrhu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní