342-0313/02 – Locomotive Depot and Car Shed (DaV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
SKA42 doc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student analyse data about a operation rail vehicle, count place of fulfilment service mass, calculate count of maintenance hits and place for maintenance vehicle.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Historický vývoj dep a vozoven, jejich význam při provozování drážní dopravy. Základní povinnosti dopravní organizace ve vztahu k provozu a údržbě dopravních prostředků. Provozní hmoty, jejich chemické rozbory a zařízení pro jejich skladování, úpravě a výdeji. Základní informace o uspořádání dep a vozoven ve vztahu k vozebním a doprovodným ramenům, jejich stavebně technickému řešení. Základní strojní zařízení, které je specifické pro údržbu kolejových vozidel. Základní kapacitní výpočty a jejich využití v provozní praxi. Základní informace o požadavcích na pracovní prostředí v dopravní organizaci, pracovní a provozní řády dopravní organizace.

Compulsory literature:

Škapa, P.: Provoz dep II, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0670-3. Škapa, P.: Provoz dep I, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0540-5.

Recommended literature:

Antonický, S., Herzáň, F., Janotka, P.: Provoz železničních hnacích vozidel, NADAS Praha 1984. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek a cvičení 1. Úvod, zákon o drahách, orgány státní správy a jejich základní úkoly v oblasti dopravy. 2. Definice depa a vozovny, historický vývoj dep a vozoven, organizační struktura dopravní organizace, základní úkoly dep a vozoven, určená technická zařízení. 3. Rozdělení vozidel, technická dokumentace vozidel, vzájemná poloha depa (vozovny) a dopravní sítě, vozební ramena. 4. Grafikon dopravy, jízdní řád, základní informace o oběhu hnacích vozidel a oběhu obsluh hnacích vozidel. 5. Provozní hmoty, základní rozdělení, klasická paliva a alternativní paliva pro hnací vozidla a pro provoz dopravní organizace, kvalitativní požadavky na klasická paliva. 6. Charakteristika ropných paliv a jejich zkoušení v podmínkách dep a vozoven, hybridní a dvouagregátová hnací vozidla. 7. Ostatní paliva pro provoz dep a vozoven,včetně alternativních paliv, maziva pro hnací vozidla a pro provoz dep a vozoven,charakteristiky maziv. 8. Zkoušení paliv a maziv a význam výsledků zkoušek pro organizaci údržby vozidel, další provozní hmoty (voda, úprava a čistění vod, chladící kapaliny, písek). 9. Hospodaření s palivem a energii pro provoz hnacích vozidel a provoz depa vozoven. 10. Stavebně technické zařízení dep a vozoven, kolejiště a komunikace, stavební objekty. 11. Specifická zařízení dep a vozoven, točny, přesuvny, kolejové váhy, podúrovňové soustruhy, umývače vozidel, zařízení pro skladování a výdej paliva a maziva, zařízení pro úpravu vody, skladování, sušení a výdej písku, pro zásobování energii, teplem apod. 12. Kapaitní výpočty. 13. Organizaceí logistického zajištění provozu a údržby vozidel. 15. Ochrana a bezpečnost při práci, pracovní prostředí, požární ochrana, provozní řád dopravní organizace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2007/2008 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner