342-0326/01 – Transport and Transportation technology (TDP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOU02 Ing. Ivan Doubek
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Technologie práce mezilehlých stanic, technologie práce seřaďovacích stanic, základy organizace zátěžových proudů, grafikonu vlakové dopravy, propustnost železničních tratí a stanic. Klasifikace zásilek, zásady pro ložení a zajišťování, přepravní odbavení v jednotlivých druzích dopravy, zodpovědnost dopravců a přepravců, reklamace z přepravy.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Technologie práce mezilehlé stanice. Technologie práce seřaďovací stanice. Dynamika posunu. Organizace zátěžových proudů. Zásady technologie práce vlečky. Prvky grafikonu vlakové dopravy Provozní intervaly Následná mezidobí Konstrukce a sestava GVD Propustná výkonnost stanic Propustná výkonnost tratí Zvyšování propustnosti Úvod do technologie přepravy, základní pojmy. Technologie přepravy silniční dopravou dohody v mezinárodní přepravě, přepravní smlouvy, dohoda CMR. Režim práce osádek – dohoda AETR, dohoda ATP. Přeprava nebezpečných věcí – dohoda ADR, přeprava zvířat, přeprava nadrozměrných nákladů. Pojištění v silniční nákladní dopravě, celní problematika – karnet ATA, kanet TIR. Technologie přepravy vodní dopravou – doklady v mezinárodní přepravě, technologický proces plavidla. Liniová doprava – tarify, námořní tarify, technika zajišťování lodního prostoru, knihování lodního prostoru. Trampová doprava – tarify, dokumenty, vymezení podmínek pro přepravu, celní problematika. Technologie přepravy leteckou dopravou – podkladové materiály, přijetí zboží k přepravě, zodpovědnost leteckého dopravce. Druhy tarifů v letecké dopravě, IATA, mezinárodní letecký nákladní list, zasílání služebních zásilek. Zvláštní druhy nákladu v letecké dopravě, nepravidelnost v letecké dopravě. Celní problematika v oblasti technologie přeprav zboží silniční, leteckou, vodní a železniční dopravou. Kombinovaná přeprava – ložné jednotky, technické vybavení ložných jednotek. Vzájemná působení logistiky a systémů balení, skladování v oblasti přepravy zboží silniční, leteckou a vodní dopravou.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner