342-0406/01 – Plant Enginery (SZU1)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Bailotti, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to obtain a comprehensive overview of the basic components of devices coupled with an mathematical description of the behavior of materials in these devices.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět se zabývá problematikou materiálových toků a manipulací s nerostnými surovinami v průběhu úpravy. Hlouběji studuje strojní zařízení pro úpravu nerostných surovin. Výuk. týden/Náplň přednášek a cvičení: 1. Př: Náplň a cíle předmětu, návaznost na absolvované předměty, základní literatura. Požadavky na strojní zařízení. Cv: Průzkum znalostí z předmětů strojního zařízení. Náplň a charakter práce ve cvičeních, podmínky pro získání zápočtu. 2. Př: Dopravní toky těženého kameniva. Definice a základní fyzikálně- mechanické parametry sypkého materiál. Sypná tělesa a jejich napěťový stav. Cv: Metody měření a stanovování základních parametrů sypkých hmot, RRSB diagram. 3. Př: Skladování sypkých materiálů. Volné skládky, zařízení pro zakládání a odběr materiálu. Cv: Výpočet tlaků ve skládce a na terén. 4. Př: Zásobníky sypkých hmot, druhy zásobníků, jejich navrhování a dimenzování, tlaky na stěny a do výpustného otvoru, propustnost zásobníku. Cv: Návrh zásobníku a stanovení tlaků do uzávěru a na stěny. 5. Př: Dopravní zařízení v úpravnách kameniva a štěrku. Pásový dopravník, popis konstrukce PD, kapacitní výpočet, dimenzování poháněcí stanice. Cv: Výpočet pásového dopravníku. 6. Př: Korečkový elevátor, skluzy a žlaby, konstrukce, popis funkce, kapacitní výpočty. Cv: Doprava samospádem ve žlabech, korečkový elevátor. 7. Př: Podávače. Pásový podávač, článkový podávač. Vibrační podávač. Vozíkový podávač. Vyhrabovací vůz. Cv: Výpočty podávačů (pásový, článkový). 8. Př: Reverzní pásový dopravník, pojízdný reverzní pásový dopravník. Shazovací vúz. Cv: Výpočet pojízdného reverzního pásového dopravníku. 9. Př: Rozpojování materiálu, hypotézy rozpojování. Drtiče čelisťové a kuželové. Cv: Kapacitní výpočty, určení hlavních parametrů čelisťového drtiče. 10. Př: Mlýny: úderové, válcové, kulové, vibrační mlýny. Cv: Určení hmotnosti mlecích těles, kritických otáček a výkonu motoru. 11. Př: Zařízení pro třídění materiálu. Význam třídění třídičů, třídící plochy. Cv: Seznámení s firemní literaturou. 12. Př: Vibrační třídiče s přímočarým pohybem třídící plochy. Mechanický budič přímočarých kmitů kmitů, pohyb materiálu po vibrující ploše. Cv: Určení postupové rychlosti materiálu po ploše. Velikost třídící plochy. 13. Př: Vibrační třídiče s kruhovým pohybem třídící plochy. Cv: Výpočet mechanického budiče kmitů. 14. Závěr, zápočty.

Compulsory literature:

Transportation science 2000. Volume 34, Number 1-4. - /Baltimore/ : Institute for Operations Research and the Management Sciences, 2000. Tight, M.R.; May, A.D.: Innovation and Integration in Urban Transport Policy Transport Policy , 2006, (Elsevier Science Ltd., Pergamon). May, A.D.; Kelly, C.E.; Shepherd, S.P.: The principles of integration in urban transport strategies Transport Policy , 2006 (Elsevier Science Ltd., Pergamon ) Shepherd, S.P.; Timms, P.M.; May, A.D.: Modeling requirements for local transport plans, 2006 (Elsevier Science Ltd., Pergamon). Slíva, A. Equipments of Processing Plant I/Strojní zařízení úpraven I. Dostupné na/Avaluable on: https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/SubjectVersion.faces?version=342-0406/01&subjectBlockAssignmentId=95512&studyFormId=2&studyPlanId=11014&locale=cs&back=true

Recommended literature:

The recommended literature is the same with the compulsory.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Consult regularly lectures and exercises.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Week / lectures and seminars: 1: The content and objectives, links to the courses, basic literature. Requirements for machinery. CV: A survey of knowledge of the subjects machinery. The content and character of work in practice, the conditions for obtaining credit. 2. : Definition and basic physical and mechanical properties of bulk material. Loose bodies and their stress state. CV: Power calculation for a kontunuální interrupted traffic. 3: Methods of measuring and determining the basic parameters of bulk materials, RRSB Chart. Containers of bulk materials, types of containers, their design and dimensioning. CV: Pressures on the wall and into the drain hole, the permeability of the container. 4. Conveyor Belt, a description of the structure of PD. CV: Capacity calculation sizing stanice.Výpočet conveyor drive. 5. The feeder. Belt Feeder, Feeder cell standard. CV: Calculation of the feeders. 6. Disintegration of the material. Basic theories and hypotheses rozpojování.Cv: Theory and calculation of the disintegration disintegration work. 7. Jaw and Cone Crushers. CV: Calculation of FWD. 8. Capacity calculations, determine the main parameters of the jaw crusher. 9.Mills: hammer, roller, ball, vibratory mills. CV: Determination weight of grinding bodies, critical speed and power. 10. The device for separating materials. The importance of sorting screens, sorting area. CV: Construction of the separation. 11 Vibrating screens with linear motion separating surfaces. Mechanical linear vibration exciter vibration, movement of material on a vibrating surface. CV: Calculation vibrating screens. 12. Determination of rolling speed of the material on the surface. Size sorting area. CV: Calculation of the rolling speed. 13. Vibrating screens with circular motion separating surfaces. Calculation mechanical exciter kmitů.Cv: calculation vibrating screens. 14.Conclusion credits.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Other task type Other task type 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling K Czech Most 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling K Czech Most 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner