342-0473/04 – Basic electronics in aviation (ZEN I)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DIV20 prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
HRA56 Josef Hranický
PRO481 Ing. Jiří Procházka
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject´s goal is to achieve the necessary competencies to focus on basic princips of electronics and electronics circuits. Knowledge of this subject is a civil aviation regulations requirement by acquiring of some aviation qualifications.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Object go out from modul 5 Electronic instruments systems digital technics JAR 66 and It is continue objects Basic electrotechnics in aviation 1, 2, 3 in aviation banchelor`s study students Faculty of Mechanical Engineering aircraft specialization. Contents is oriented for funcion, aplication electronic instruments and electronic systéme. Basic topic is for aplication on approval CAA.

Compulsory literature:

http://www.electronics-tutorials.

Recommended literature:

http://www.electronics-tutorials.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

- Krátké vstupní testy před začátkem laboratorních měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření. - Protokoly z měření laboratorních úloh, s zpracovanými a zhodnocenými výsledky měření. - Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse. Aktivní zapojení studentů do výuky s cílem identifikovat problém, hledat jeho řešení a interpretovat výsledky. - Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů. - Semestrální práce na zadané téma. V nich se studenti nejprve orientují v zadaných faktech, vyhledávají z různých zdrojů další informace, které kategorizují. Výsledky sumarizují do konečné formy práce.

E-learning

Other requirements

Basic knowledge of mathematics, physics, chemistry, electrical engineering basics

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Semiconducting components – basic characteristic diod, transistor, basic integrated circiuts. 2. Rectifying – typs rectifiers 3. Filter and stabilization of sources 4. Amplifiers, Power amplifier – type and employed. 5. Computing amplifier - structure, basic curcuits and employed. 6. Basic logical curcuits, examples aplication in control systems. 7. Microprocesors, single chip Microprocesors 8. AD a DA converter - type, 9. Power component s IGBT, IGCT, GTO, transistors and thyristors, basic characteristics and employed. 10. Power electronics – DC and AC power supplay - basic characteristic and employed. 11. Construction electronics units, 12. Technician cybernetics, servomechanism, control systems, examples aplication in control systéme. 13. Electronics measurement basic methods –analog, digital on the arcraft systéme. 14. EMC on the airplane

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation: Rozsah povinné účasti

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner