342-0492/01 – Transportation Engineering I (DI I)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jindřich Frič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be informed about problems of transportation engineering, transportation surveys, regression and correlation analysis, analysis of time series, video-analysis of conflict situations and traffic accidents.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět uvede studenty do problematiky dopravního inženýrství, dále seznamuje s dopravními průzkumy a jejich vyhodnocováním s problematikou měření závislostí, tj. regresní a korelační analýzou, analýzou časových řad vhodnými pro prognózování dopravy. Druhá část předmětu je věnování videoanalýze konfliktních situací a dopravní nehodovosti.

Compulsory literature:

Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1 Křivda, V. Základy organizace a řízení silniční dopravy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3 Seger, J.; Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria publishing, Praha, 1995, 435 s. ISBN 80-7187-058-7 Medelská, V., Jirava, P., Nop, D., Rojan, J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná a zápočtová písemka - celkem max. 60 b. Referát - celkem max. 30 b. Aktivita na cvičeních - celkem max. 10 b.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

XXXXXZákladní pojmy z oblasti organizace a řízení silniční a městské dopravy, problematika dopravních průzkumů, jejich vyhodnocování, měření závislostí (regresní a korelační analýza), analýza časových řad, prognózování dopravy, videoanalýza konfliktních situací, dopravní nehodovost.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B3607) Civil Engineering (3607R042) Traffic Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3607) Civil Engineering (3607R042) Traffic Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3607R042) Traffic Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3607R042) Traffic Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R042) Traffic Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R042) Traffic Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.