342-0503/01 – Dopravní komplexy (DK)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s ucelenými informacemi o dopravních komplexech vybraných průmyslových závodů, a to nejen formou pasivního pozorovatele na přednáškách, ale také formou aktivního člena na četných exkurzích. Posluchači získají informace z oblasti aplikací konkrétních typů dopravních a manipulačních zařízení pro pevné a sypké materiály, konstrukčních alternativ a jejich začlenění do výrobních a zpracovatelských celků v různých odvětvích průmyslu. Posluchači si osvojí nezbytné kapacitní a návrhové výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Dopravní komplexy z hlediska obsahu uzavírá a zastřešuje blok předmětů z oblasti teorie a konstrukce dopravních strojů a zařízení, zejména pro kusové a sypké materiály.

Povinná literatura:

JASAŇ, V.; KOŠÁBEK, J.; SZUTTOR, N.: Teória dopravných a manipulačných zariadení, Alfa Bratislava, 1989, ISBN 80-05-00125-8 DRAŽAN, J.; JEŘÁBEK, K.: Manipulace s materiálem, SNTL Praha, 1979. 546s. SMITKA, V. a kol.: Mechanizace a provádění staveb, SNTL Praha, 1968. 356s. DAŠEK, M. a kol.: Závěsné řetězové dopravníky, SNTL Praha, 1964. MUTHER, R.: Systematické projektování (S.L.P), SNTL Praha, 1970. 200s. MUTHER, R.: Systematické navrhování manipulace s materiálem (S.H.A.), SNTL Praha, 1973. 132s. POLÁK, J.; BICHLER, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech, VŠB-TU Ostrava, 1984. 381s. KRYL, V.; JISKRA, J. a kol.: Technologie lomového dobývání uhelných ložisek, VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0831-5 MARŠÁL, P.: Stavební stroje, VUT Brno, 2004. ISBN 80-214-2774-4 CHRÁST, J.: Slévárenská zařízení, CERM Brno, 2006, ISBN 80-7204-455-9 POLÁK, J.; PAVLISKA, J.; SLÍVA, A.: Dopravní a manipulační zařízení I, VŠB-TU Ostrava, 2001, ISBN 80-248-0043-8 POLÁK, J.; BAILOTTI, K.; PAVLISKA, J.; HRABOVSKÝ, L.: Dopravní a manipulační zařízení II, VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248-0493-X POLÁK, J.; SLÍVA, A.: Dopravní a manipulační zařízení III, VŠB-TU Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0963-X PAVLISKA, J.; HRABOVSKÝ, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0537-5 SLÍVA, A.: Základy logistiky, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0678-9

Doporučená literatura:

PATRMAN, F.: Doprava v hutích, VŠB-TU Ostrava, 1984 PEŠAT, Z.: Manipulace s materiálem v hutích, VŠB-TU Ostrava, 1992 DANĚK, J.; PAVLISKA, J.: Technologie ložných a skladových operací I, VŠB-TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0063-2 DANĚK, J.; PAVLISKA, J.: Technologie ložných a skladových operací II, VŠB-TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0218-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení: 1. písemná práce max. 8b 2. písemná práce max. 8b aktivní účast + včasné odevzdání studie max. 2b studie dopravních komplexů max. 12b minimální počet bodů k udělení zápočtu min. 18b maximální počet bodů k udělení zápočtu max. 30b

E-learning

http://www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html http://www.vvvd.cz/m3-dopravni-a-manipulacni-technika-18.html http://www.vvvd.cz/m1-dopravni-a-manipulacni-systemy-16.html http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2731-5.pdf LMS.VSB.CZ

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek a zkušební otázky ke zkoušce: 1. Konstrukce kolejové trati a) základní definice a pojmy – kolejový svršek a spodek, kolejové pole, atd. b) konstrukce pražců, kolejnic a upevnění kolejnic k pražcům 2. Základní výpočet kolejové trati a) Výpočet kolejnic, pražců a kolejového lože – Winkler, Timoshenko, Hofmann 3. Základy výpočtu kolejových vozidel a) základy trakčních výpočtů b) stanovení jízdních odporů kolejových vozidel c) kolejová vozidla – lokomotivy a přípojná vozidla (např. Falls, Res, Zacns) 4. Vnější železniční připojení průmyslového závodu a) základní definice a pojmy – železniční vlečka, pravidla technického provozu, průjezdný průřez b) projektové zásady vlečky – širá trať, volný a schůdný manipulační prostor, boční prostor, sklony, lomy nivelet 5. Vozidla na pneumatikách a) stanovení součinitele adheze b) odpory proti pohybu vozidla, včetně určení adhezní tíhy vozidla 6. Vnější silniční připojení průmyslového závodu a) základní definice a pojmy – silniční komunikace, silniční vozidla b) projektové zásady – parkování, stání, otáčení, nakládka a vykládka c) návrh silničních prostředků 7. Dopravní komplexy ve slévárnách a) tok materiálu – příklad toku materiálu ve slévárně, dispozice sléváren b) druhování slévárenských pecí – kuploven, indukčních pecí, elektrické obloukové pece c) zavážení slévárenských pecí – kuploven, indukčních pecí, elektrické obloukové pece 8. Dopravní komplexy ve slévárnách a) tok materiálu – příklad toku materiálu ve slévárně, dispozice sléváren b) skladování a úprava křemenných písků – pojem formovací směs, surový a sušený písek c) dopravní systémy ve slévárnách – dopravované látky versus dopravní systémy 9. Dopravní komplexy v energetice a) doprava a skladování paliv – základní informace, materiálový tok, zařízení b) doprava, skladování a využití popílku – základní informace, materiálový tok, zařízení 10. Dopravní komplexy ve válcovnách a) válcovny – proces válcování, válečkové dopravníky (pro zvýšené teploty), jeřáby a uchopovací prostředky pro jednotlivé sortimenty válcovny 11. Dopravní komplexy v koksovnách a) koksovny – schéma koksovny, materiálový tok (uhlí, koksu, přísad) 12. Dopravní komplexy ve stavebním průmyslu a) prostředky dopravy a manipulace s materiálem b) doprava, skladování a dávkování kameniva – typy kameniv, primární a sekundární doprava, zařízení ke skladování a dávkování c) doprava, skladování a dávkování cementu – základní pojmy a definice, prostředky a zařízení dopravy, skladování a dávkování 13. Dopravní komplexy ve stavebním průmyslu a) doprava stavebních směsí – základní pojmy, prostředky, primární a sekundární doprava b) prostředky pro dopravu a manipulaci s materiálem na stavbě – jeřáby, vozíky aj. 14. Dopravní komplexy v zemědělském průmyslu a) podmínky pro provoz dopravních a manipulačních zařízení ve vybraném zemědělském průmyslu b) příklady dopravních komplexu (například: doprava, sušení a skladování osiv, aj.) 15. Dopravní komplexy v potravinářském průmyslu a) podmínky pro provoz dopravních a manipulačních zařízení v potravinářském průmyslu b) příklady dopravních komplexu (například: dopravní komplexy pekáren, aj.) 16. Specifické podmínky těžby na povrchovém dole, dopravní systémy a) názvosloví a základní pojmy b) systémy lomového dobývání (příčné, podélné, kombinované), systémy přemísťování (beztransportní, transportní) c) doprava na povrchových dolech – technologická a pomocná 17. Technologie dálkové pásové dopravy na povrchových dolech a) technologie dopravy uhlí a skrývky b) poháněcí a vratná stanice, střední část, dopravní pás c) technologické příslušenství (násypka, shazovací vůz, pásová rezerva) 18. Těžní stroje a zařízení a) principy těžních zařízení a hlavní části b) rozdělení těžních strojů, výhody, nevýhody c) lana pro těžní stroje a dopravní nádoby 19. Dopravní komplexy a zařízení pro dopravu uhlí a kamene v hlubinných dolech a) dopravní schémata pro uhlí a kámen (z příprav a otvírek) b) popis jednotlivých zařízení a návaznost 20. Dopravní komplexy a zařízení pro dopravu materiálu a osob v hlubinných dolech a) dopravní schémata pro dopravu materiálu se zaměřením na dopravu těžkých břemen b) dopravní schémata a popis jednotlivých zařízení pro dopravu osob

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 70  21
        Zápočet Zápočet 30  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku