342-0503/02 – Dopravní komplexy (DK)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti by absolvováním tohoto předmětu měli získat tyto dovednosti: - identifikovat dopravní komplexy v zásadních průmyslových odvětvích, - popsat jednotlivé konstrukční uzly, včetně základních technologických výpočtů, - identifikovat kritická místa a optimalizovat je, - orientovat se v současném stavu techniky s ohledem na dopravní komplexy. Studenti by absolvováním tohoto předmětu měli být kompetentní k: - návrhovým technologickým a pevnostním výpočtům dopravních komplexů, - sestavení schémat materiálových toků ve vybraných dopravních komplexech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Dopravní komplexy z hlediska obsahu uzavírá a zastřešuje blok předmětů z oblasti teorie a konstrukce dopravních a procesních strojů a zařízení. Zabývá se především optimalizací, návrhovými (kapacitními a pevnostními) výpočty zvolených konstrukčních uzlů dopravních a procesních zařízení a materiálovými toky, včetně identifikace kritických míst.

Povinná literatura:

MUTHER, R.: Systematické projektování (S.L.P), SNTL Praha, 1970. 200s. MUTHER, R.: Systematické navrhování manipulace s materiálem (S.H.A.), SNTL Praha, 1973. 132s. POLÁK, J.; BICHLER, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech, VŠB-TU Ostrava, 1984. 381s. KRYL, V.; JISKRA, J. a kol.: Technologie lomového dobývání uhelných ložisek, VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0831-5 MARŠÁL, P.: Stavební stroje, VUT Brno, 2004. ISBN 80-214-2774-4 CHRÁST, J.: Slévárenská zařízení, CERM Brno, 2006, ISBN 80-7204-455-9 Wolhbier,R.H.: Mechanical Conveying. ISBN 0878491198. 2000. Fayed,M.E., Skocir,T.S.:Mechanical Conveyors. ISBN 1-56676-416-5. Technomic Publishing Company, Inc. 1997. Shapiro,H.I., Shapiro,J.P., Shapiro,L.K.: Cranes and Derrics. Third edition. ISBN 0-07-057889-3.McGraw-Hill Companies, Inc., USA, 2000

Doporučená literatura:

PATRMAN, F.: Doprava v hutích, VŠB-TU Ostrava, 1984 PEŠAT, Z.: Manipulace s materiálem v hutích, VŠB-TU Ostrava, 1992 DANĚK, J.; PAVLISKA, J.: Technologie ložných a skladových operací I, VŠB-TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0063-2 DANĚK, J.; PAVLISKA, J.: Technologie ložných a skladových operací II, VŠB-TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0218-X JASAŇ, V.; KOŠÁBEK, J.; SZUTTOR, N.: Teória dopravných a manipulačných zariadení, Alfa Bratislava, 1989, ISBN 80-05-00125-8 DRAŽAN, J.; JEŘÁBEK, K.: Manipulace s materiálem, SNTL Praha, 1979. 546s. SMITKA, V. a kol.: Mechanizace a provádění staveb, SNTL Praha, 1968. 356s. DAŠEK, M. a kol.: Závěsné řetězové dopravníky, SNTL Praha, 1964. POLÁK, J.; PAVLISKA, J.; SLÍVA, A.: Dopravní a manipulační zařízení I, VŠB-TU Ostrava, 2001, ISBN 80-248-0043-8 POLÁK, J.; BAILOTTI, K.; PAVLISKA, J.; HRABOVSKÝ, L.: Dopravní a manipulační zařízení II, VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248-0493-X POLÁK, J.; SLÍVA, A.: Dopravní a manipulační zařízení III, VŠB-TU Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0963-X PAVLISKA, J.; HRABOVSKÝ, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0537-5 SLÍVA, A.: Základy logistiky, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0678-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření studijních výsledků pro prezenční i kombinované studium: Zápočet: minimum 18 bodů, maximum 30 bodů. 1. Student zpracuje seminární práci z oblasti dopravních komplexů = hodnoceno od 0 do 20 bodů. 2. Student vypracuje rešerši z odborných článků a patentů = hodnoceno od 0 do 10 bodů. Zkouška: minimum 33 bodů, maximum 70 bodů. 1. Diskuze nad seminární prací a rešerší = hodnoceno od 0 do 10 bodů. 2. Ústní zkouška ze dvou vybraných otázek z osnovy = hodnoceno od 0 do 60 bodů.

E-learning

http://www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html http://www.vvvd.cz/m3-dopravni-a-manipulacni-technika-18.html http://www.vvvd.cz/m1-dopravni-a-manipulacni-systemy-16.html http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2731-5.pdf LMS.VSB.CZ

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Konstrukce kolejové trati: základní definice a pojmy – kolejový svršek a spodek, kolejové pole, konstrukce pražců, kolejnic a upevnění kolejnic k pražcům. 2. Základní výpočet kolejové trati: Výpočet kolejnic, pražců a kolejového lože – Winkler, Timoshenko, Hofmann. 3. Základy výpočtu kolejových vozidel: základy trakčních výpočtů, stanovení jízdních odporů kolejových vozidel, kolejová vozidla – lokomotivy a přípojná vozidla (např. Falls, Res, Zacns). 4. Vnější železniční připojení průmyslového závodu: základní definice a pojmy – železniční vlečka, pravidla technického provozu, průjezdný průřez, projektové zásady vlečky – širá trať, volný a schůdný manipulační prostor, boční prostor, sklony, lomy nivelet. 5. Vozidla na pneumatikách: stanovení součinitele adheze, odpory proti pohybu vozidla, včetně určení adhezní tíhy vozidla. Vnější silniční připojení průmyslového závodu: základní definice a pojmy – silniční komunikace, silniční vozidla, projektové zásady – parkování, stání, otáčení, nakládka a vykládka, návrh silničních prostředků. 6.-7. Dopravní komplexy ve slévárnách: tok materiálu – příklad toku materiálu ve slévárně, dispozice sléváren, druhování slévárenských pecí – kuploven, indukčních pecí, elektrické obloukové pece, zavážení slévárenských pecí – kuploven, indukčních pecí, elektrické obloukové pece, tok materiálu – příklad toku materiálu ve slévárně, dispozice sléváren, skladování a úprava křemenných písků – pojem formovací směs, surový a sušený písek, dopravní systémy ve slévárnách – dopravované látky versus dopravní systémy. 8. Dopravní komplexy v energetice: doprava a skladování paliv – základní informace, materiálový tok, zařízení, doprava, skladování a využití popílku – základní informace, materiálový tok, zařízení. 9. Dopravní komplexy ve válcovnách: proces válcování, válečkové dopravníky (pro zvýšené teploty), jeřáby a uchopovací prostředky pro jednotlivé sortimenty válcovny, Dopravní komplexy v koksovnách: koksovny – schéma koksovny, materiálový tok (uhlí, koksu, přísad). 10. Dopravní komplexy ve stavebním průmyslu: prostředky dopravy a manipulace s materiálem, doprava, skladování a dávkování kameniva – typy kameniv, primární a sekundární doprava, zařízení ke skladování a dávkování, doprava, skladování a dávkování cementu – základní pojmy a definice, prostředky a zařízení dopravy, skladování a dávkování, doprava stavebních směsí – základní pojmy, prostředky, primární a sekundární doprava, prostředky pro dopravu a manipulaci s materiálem na stavbě – jeřáby, vozíky aj. 11. Specifické podmínky těžby na povrchovém dole, dopravní systémy: názvosloví a základní pojmy, systémy lomového dobývání (příčné, podélné, kombinované), systémy přemísťování (beztransportní, transportní), doprava na povrchových dolech – technologická a pomocná, Technologie dálkové pásové dopravy na povrchových dolech: technologie dopravy uhlí a skrývky, poháněcí a vratná stanice, střední část, dopravní pás, technologické příslušenství (násypka, shazovací vůz, pásová rezerva). 12. Těžní stroje a zařízení: principy těžních zařízení a hlavní části, rozdělení těžních strojů, výhody, nevýhody, lana pro těžní stroje a dopravní nádoby. 13. Dopravní komplexy a zařízení pro dopravu uhlí a kamene v hlubinných dolech: dopravní schémata pro uhlí a kámen (z příprav a otvírek), popis jednotlivých zařízení a návaznost. 14. Dopravní komplexy a zařízení pro dopravu materiálu a osob v hlubinných dolech: dopravní schémata pro dopravu materiálu se zaměřením na dopravu těžkých břemen, dopravní schémata a popis jednotlivých zařízení pro dopravu osob.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet: minimum 18 bodů, maximum 30 bodů. 1. Student zpracuje seminární práci z oblasti dopravních komplexů = hodnoceno od 0 do 20 bodů. 2. Student vypracuje rešerši z odborných článků a patentů = hodnoceno od 0 do 10 bodů. Zkouška: minimum 51 bodů, maximum 100 bodů. 1. Diskuze nad seminární prací a rešerší = hodnoceno od 0 do 10 bodů. 2. Ústní zkouška ze dvou vybraných otázek z osnovy = hodnoceno od 0 do 60 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení DSK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení DSK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení DSK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení DSK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Chomutov 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku