342-0512/02 – Dopravní a manipulační zařízení v průmyslu (DMZvP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 13+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s ucelenými informacemi o dopravních a manipulačních zařízeních používaných v technice pro zemní a stavební práce. Posluchači získají informace z oblasti aplikací konkrétních typů dopravních a manipulačních zařízení pro kusové a sypké materiály, konstrukčních alternativ a jejich začlenění v zemních a stavebních strojích. Posluchači si osvojí nezbytné kapacitní a návrhové výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Zvládnout základní principy funkce běžně používaných dopravních zařízení a prostředků a manipulační techniky. Seznámit se základy jejich konstrukce a technologických výpočtů. Součástí výuky je rovněž seznámení s dopravovanými materiály, jejich tříděním, vlastnostmi a skladováním. Zkušební a státnicové otázky 1. Rozdělení dopravovaných materiálů. Mechanické vlastnosti sypkých hmot. 2. Rozdělení dopravy. Výpočet dopravního výkonu. 3. Základní pohybová rovnice. 4. Systémy přenosu tažných sil. 5. Určování tažných sil v nekonečném tažném prvku – graficko - početní metoda. 6. Tažné prvky – lana, řetězy a dopravní pásy. 7. Konstrukce a výpočet zásobníků sypkých hmot. Uzávěry zásobníků a podavače. 8. Pásový dopravník, princip, rozdělení a hlavní části. 9. Technologické příslušenství pásového dopravníku. Základy teorie a výpočtu pásového dopravníku. 10. Speciální pásové dopravníky – lanopásový, s přítlačným pásem, s přepážkami, hadicový. 11. Korečkový dopravník – konstrukce, hlavní části, výpočet. 12. Článkový dopravník – konstrukce, základy výpočtu řetězových dopravníků. 13. Hřeblový dopravník – konstrukce, základy výpočtu řetězových dopravníků. 14. Redler – konstrukce, základy výpočtu řetězových dopravníků. 15. Vibrační dopravník – schéma, možnosti buzení kmitů, výpočet základních parametrů vibračního dopravníku. 16. Šnekový dopravník – konstrukce, rozdělení, zjednodušený výpočet parametrů šnekového dopravníku. 17. Doprava vlastní tíhou – skluzy, žlaby a gravitační válečkové tratě. Poháněné válečkové tratě – konstrukce, základní výpočet – odpory proti pohybu. 18. Hydraulická doprava – rozdělení, základní konstrukční schémata, základ výpočtu. 19. Pneumatická doprava – rozdělení, základní konstrukční schémata, základ výpočtu. 20. Výtahy – rozdělení, konstrukce a hlavní části, výpočet součinitele bezpečnosti lan a kontrola třecích schopností. Náplň cvičení: 1. Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č.1 a č. 2. Úvodní test. 2. Objem zásobníku, stanovení mechanicko – fyzikálních parametrů. 3. Dopravní výkon dopravního zařízení. Eulerovy vztahy. 4. Graficko-početní metoda určování tažné síly dopravního zařízení s nekonečným tažným prvkem. 5. Graficko-početní metoda určování tažné síly dopravního zařízení s nekonečným tažným prvkem. 6. Svislý korečkový elevátor. 7. Pásový dopravník. 8. Řetězové dopravníky – článkový a hřeblový. 9. Výpočet tlaků v zásobníku a návrh uzávěru.

Povinná literatura:

Polák, J.; Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech, VŠB-TU Ostrava, 1984. 381s. Pešat, Z.: Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, 1992. Polák,J., Pavliska,J., Slíva,A.: Dopravní a manipulační zařízení I.ES VŠB-TUO,2001, ISBN 80-248-0043-8 Polák,J., Bailotti,K., Pavliska,J., Hrabovský,L.: Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB-TUO, 2003, ISBN 80-248-0493-X Polák,J., Slíva,A.: Dopravní a manipulační zařízení III. ES VŠB-TUO, 2005, ISBN 80-248-20963-X Pavliska,J., Hrabovský,L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. ES VŠB-TUO, 2004, ISBN 80-248-0537-5 FAYED, E., Muhammad; SKOCIR, S., Thomas: Mechanical Conveyors, Pennsylvania 1997, ISBN 1-56676-416-5 Studijní opory: Brázda, R., Vyletělek, J., Günther, P., Skácel, K., Grabec, J., Žalčík, J.: Dopravní a manipulační technika, dostupné z: www.vvvd.cz/m3-dopravni-a-manipulacni-technika-18.html, ISBN 978-80-248-3257-9 http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/

Doporučená literatura:

DANĚK, J.; PAVLISKA, J.: Technologie ložných a skladových operací I, VŠB-TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0063-2 DANĚK, J.; PAVLISKA, J.: Technologie ložných a skladových operací II, VŠB-TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0218-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční forma studia: Předmět je ukončen zkouškou Zápočtový test - maximum 16 bodů, minimum 8 bodů Program č. 1 - maximum 4 body Program č. 2 - maximum 10 bodů K udělení zápočtu je nutno získat minimálně 18 bodů. Zkouška je ústní a skládá se z obhajoby programu č.1 a zodpovězení 3 otázek. Obhajoba programu č.1 je hodnocena 0 až 10 body, každá otázka 0 až 20 body. Podmínkou je zisk minimálně 5 bodů z každé otázky. Kombinovaná forma studia: Předmět je ukončen zkouškou Zápočtový test - maximum 16 bodů, minimum 8 bodů Program č. 1 - maximum 4 body Program č. 2 - maximum 10 bodů K udělení zápočtu je nutno získat minimálně 18 bodů. Zkouška je ústní a skládá se z obhajoby programu č.1 a zodpovězení 3 otázek. Obhajoba programu č.1 je hodnocena 0 až 10 body, každá otázka 0 až 20 body. Podmínkou je zisk minimálně 5 bodů z každé otázky.

E-learning

http://www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html http://www.vvvd.cz/m3-dopravni-a-manipulacni-technika-18.html http://www.vvvd.cz/m1-dopravni-a-manipulacni-systemy-16.html http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2731-5.pdf

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek: 1. Názvosloví a základní pojmy. Dopravované materiály. Klasifikace a mechanicko-fyzikální vlastnosti materiálu. Rozdělení dopravních a manipulačních zařízení. Výpočet dopravního výkonu. 2. Zásobníky. Konstrukce a uzávěry. Podavače. Pohybová rovnice. 3. Přenos tažné síly. Analýza tažných sil v tažném prvku. 4. Rozdělení dopravníků. Pásový dopravník. Hlavní části, příslušenství. 5. Základy teorie a výpočet pásového dopravníku. Korečkový elevátor. 6. Článkový dopravník.Hřeblový dopravník. Redler. Výpočet řetězových dopravníků. 7. Vibrační dopravník. Šnekový dopravník. 8. Doprava v potrubí - hydraulická a pneumatická. 9. Rozdělení jeřábů. Zjednodušený výpočet zdvihacích a pojezdových mechanismů. Náplň cvičení a seminářů: 1. Seznámení s programem cvičení. Základní názvosloví. Metodika měření mechanických vlastností sypkých materiálů. Dopravní výkon zařízení. 2. Výpočet zásobníků sypkých hmot a dimenzování jejich uzávěrů. 3. Eulerovy vztahy. 4. Pásový dopravník.Graficko-početní metoda určování tažné síly dopravního zařízení s nekonečným tažným prvkem. 1. část 5. Graficko-početní metoda určování tažné síly dopravního zařízení s nekonečným tažným prvkem. 2. část 6. Korečkový elevátor. 7. Řetězové dopravníky - hřeblový dopravník. 8. Šnekový dopravník 9. Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti je stanoven

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku