342-0523/03 – Road Vehicles I (SV I)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Michal Richtář, Ph.D.Subject version guarantorIng. Michal Richtář, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageEnglish
Year of introduction2003/2004Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will acquire skills of construction and engineering calculations of road vehicle driveline.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

1. Automobilové spojky, druhy, účel, činnost, konstrukce, návrh základních parametrů, tepelné namáhání třecí spojky, pevnostní výpočet součástí spojky. 2. Volnoběžka, druhy, účel, činnost, konstrukce, výpočet. 3. Převodovky automobilů, druhy, účel, činnost, konstrukce, kinematická schémata. 4. Převodovky dvojhřídelové, trojhřídelové a planetové, planetová soukolí –Willisova rovnice. 5. Přídavné a rozdělovací převodovky, vícestupňové převodovky. 6. Hydrodynamický měnič momentu, hydromechanické převodovky M1 a M3, hydrostatické, třecí řemenové převodovky. 7. Kloubové a spojovací hřídele, druhy, konstrukce, kinematika křížového kloubu. 8. Homokinetický kloub, návrh základních parametrů, pevnostní výpočet. 9. Převody hnacích náprav, pohon více náprav, rozvodovky. 10. Druhy stálého převodu, ozubená soukolí stálého převodu. 11. Síly v soukolí s obloukovými zuby, uložení kol. 12. Diferenciál, druhy, účel, činnost, konstrukce, teorie diferenciálu, účinnost. 13. Diferenciály se zvýšenou svorností, svornost. 14. Závěr diferenciálu, pevnostní výpočet součástí kuželové diferenciálu.

Compulsory literature:

Matějka, R.: Vozidla silniční dopravy II. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1981, ISBN 80-7100-074-4 Richtář, M., Šmiraus, J., Dresler, P., M9 - Stavba silničních vozidel, Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m9-stavba-silnicnich-vozidel-24.html, ISBN 978-80-248-3264-7 Crolla, D. A., Automotive Engineering - Powertrain, Chassis System and Vehicle Body, Elsevier Burlington, 2009, ISBN 978-1-85617-577-7 http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ Stone, R. Ball, J, Automotive Engineering Fundamentals, ISBN 0-7680-0987-1

Recommended literature:

Liščák, Š., Matějka, R., Rievaj, V., Šulgan, M.,: Prevádzkové charakteristiky vozidiel II. EDIS – Vydavatelstvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2005. ISBN 80-8070-388-4, Slovakia Vlk, F., Převodová ústrojí motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000,, ISBN 80-238-5275-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vehicle clutches, types, functionality, design, basic parameters, clutch calculations. Gearboxes, types, functionality, design, basic parameters, calculations, planetary gearset, Willis formula, torque converters, variators. Driving shafts, axle drives, types, functionality, design, basic parameters.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  23
        Examination Examination 55  6 3
Mandatory attendence participation: To complete the credit, students must submit and defend a semester program and must successfully complete a credit test. Based on the award of credit, students can take an exam that consists of a written and an oral part.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: To complete the credit, students must submit and defend a semester program and must successfully complete a credit test. Based on the award of credit, students can take an exam that consists of a written and an oral part.

Show history
Part-time form (validity from: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: To complete the credit, students must submit and defend a semester program and must successfully complete a credit test. Based on the award of credit, students can take an exam that consists of a written and an oral part.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: To complete the credit, students must submit and defend a semester program and must successfully complete a credit test. Based on the award of credit, students can take an exam that consists of a written and an oral part.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
ECTS - MechEng - Master Studies 2024/2025 Full-time English Choice-compulsory 301 - Study and International Office stu. block
ECTS - MechEng - Master Studies 2023/2024 Full-time English Choice-compulsory 301 - Study and International Office stu. block
ECTS - MechEng - Master Studies 2022/2023 Full-time English Choice-compulsory 301 - Study and International Office stu. block
ECTS - MechEng - Master Studies 2021/2022 Full-time English Choice-compulsory 301 - Study and International Office stu. block
ECTS - MechEng - Master Studies 2020/2021 Full-time English Choice-compulsory 301 - Study and International Office stu. block
ECTS - MechEng - Master Studies 2019/2020 Full-time English Choice-compulsory 301 - Study and International Office stu. block
ECTS - MechEng - Master Studies 2018/2019 Full-time English Choice-compulsory 301 - Study and International Office stu. block
ECTS - MechEng - Master Studies 2017/2018 Full-time English Choice-compulsory 301 - Study and International Office stu. block
ECTS - MechEng - Master Studies 2016/2017 Full-time English Choice-compulsory 301 - Study and International Office stu. block

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.