342-0534/01 – Environment (ŽP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKA42 doc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After graduation this article student define traffic influence on environment, describe a birth and handle raff, design a solution of old ecological stress, analyse claim for information system in environmental protection area and environment indicator area. Student single-handedly work a basic documentation environmental protection in traffic organization.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The impact of transport on the individual components of the environment. The impact of transport on air quality , water quality. Noise , vibration and other physical radiation agriculture , forestry , recreation , landscape . Waste and waste management. Old green. Chemicals, operational accidents, traffic safety and transportation of dangerous goods , risk analysis , energy policy, information system in the environmental assessment of the ecological behavior of transport organizations mitigate the effects of transport on the environment, externalities and congestion, vehicle design requirements in terms of environmental environment , strategy, corporate environmental strategy. Program of lectures and exercises First Introduction into the impact of transport on the individual components of the environment . Environmental requirements for transport. Second Components of the environment influenced dopravou.Základní concepts in the field of air, obligations of legal and natural persons. Categorization of air pollution. Comparison of emissions from the operation of transport modes. 3rd Basic concepts in the area of ​​water conservation. Basic responsibilities for water management. Operating regulations , load charts . Protection of water quality . Harmful substances . 4th Flood protection, flood protection plans . Accidents and emergency situations plány.Krizová a public service. 5th The impact of transport on water quality. Transport of dangerous goods. 6th Noise , vibration and other physical radiation , agriculture, forestry, recreation, nature and landscape . 7th Waste and waste management, waste management. 8th Contaminated sites , chemicals, transport safety , operational accident risk analysis . 9th Chemicals and chemical products , transport , energy policy organizations . 10th Information system environment . Externalities , traffic congestion , environmental indicators , internal environmental audit. 11th Requirements for the design of vehicles in terms of environmental protection, corporate strategy, environmental policy. 12th Voluntary agreements , environmental accounting , environmental indicators , communication with the public transport organization , strategy, environmental policy. 13th Evaluation of environmental performance of transport organization - introduction . 14th Evaluation of environmental performance of transport organization - completion.

Compulsory literature:

www.env.cz. Škapa, P.: Doprava a životní prostředí III, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-0248- 0510-3 Škapa, P.: Doprava a životní prostředí I, VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248- 0433-6 Škapa, P.: Doprava a životní prostředí II, VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248- 0434-4

Recommended literature:

www.env.cz. HERČÍK M., LAPČÍK V., OBROUČKA K. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava:VŠB - TU Ostrava, 1994.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod do problematiky vlivu dopravy na jednotlivé složky životního prostředí. Environmentální požadavky na dopravu. 2 Složky životního prostředí ovlivňované dopravou.Základní pojmy v oblasti ochrany ovzduší, povinnosti právnických a fyzických osob. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Porovnání emisí z provozu jednotlivých druhů doprav. 3 Základní pojmy v oblasti ochrany vody. Základní povinnosti při nakládání s vodami. Provozní a manipulační řády, odběrové diagramy. Ochrana jakosti vod. Závadné látky. 4 Ochrana před povodněmi, povodňové plány. Havárie a havarijní plány. Krizová situace a veřejná služba. 5 Vliv dopravy na kvalitu vod. Přeprava nebezpečného zboží. 6 Hluk, vibrace, ostatní fyzikální záření, zemědělství, lesnictví, rekreace, příroda a krajina. 7 Odpady a odpadové hospodářství, nakládání s odpady. 8 Staré zátěže, chemické látky, bezpečnost dopravy, provozní havárie, riziková analýza. 9 Energetická politika dopravní organizace. 10 Informační systém v oblasti životního prostředí. Hodnocení ekologického chování dopravní organizace-úvodní část. 11 Hodnocení ekologického chování dopravní organizace-dokončení. 12 Externality, dopravní kongesce, environmentální indikátory, vnitřní ekologický audit. 13 Požadavky na konstrukci vozidel z hlediska ochrany životního prostředí. Strategie podnikové environmentální politiky-úvodní část. 14 Strategie podnikové environmentální politiky (EMS, EMAS, LCI-LCA-LCC, NCP, environmentální účetnictví)-dokončení Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Definice a vysvětlení některých pojmů z oblasti ochrany životního prostředí a environmentálního managementu. 2 Význam osobní hromadné dopravy. Environmentální požadavky na dopravu. 3 Způsoby zjišťování emisí dopravních prostředků. Význam obecně závazných vyhlášek Obecních úřadů. 4 Provozní a manipulační řády vodních děl, ochrana vod před znečištěním, havarijní a povodňové plány. 5 Látky nebezpečné vodám. Právní předpisy pro přepravu nebezpečného zboží po silnici a železnici. 6 Plánování spotřeby vody v dopravní organizaci a doklady pro provozování vodohospodářských zařízení. 7 Vliv hluku, vibrací a dalších fyzikálních záření na činnost dopravní organizace. Ochrana přírody a krajiny. 8 Hodnocení úrovně odpadového hospodářství dopravní organizace. 9 Staré ekologické zátěže, nakládání s chemickými látkami. 10 Energetická politika dopravní organizace. Informační systém v oblasti ochrany životního prostředí dopravní organizace. 11 Hodnocení ekologického chování dopravní organizace. 12 Environmentální indikátory, komunikace dopravní organizace s veřejností. 13 Vnitřní ekologický audit. 14 EMS, EMAS, LCI-LCA-LCC, NCP a environmentální účetnictví.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.