342-0534/03 – Životní prostředí (ŽP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač se seznámi s vlivem dopravy na jednotlivé složky životního prostředí, se vznikem a nakládání s odpady, s řešením starých ekologických zátěží. Posluchač po absolvování předmětu bude schopen zpracovat vnitřní ekologický audit dopravní organizace a připravit podklady pro snížení negativního působení dopravní organizace na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vliv dopravy na jednotlivé složky životního prostředí. Vliv dopravy na ovzduší, kvalitu vody. Hluk, vibrace, ostatní fyzikální záření, zemědělství, lesnictví, rekreace, krajina. Odpady a odpadové hospodářství. Staré ekologické zátěže. Chemické látky, provozní havárie, bezpečnost dopravy a přeprava nebezpečného zboží, riziková analýza, energetická politika, informační systém v oblasti životního prostředí, hodnocení ekologického chování dopravní organizace, zmírnění účinků dopravy na životní prostředí, externality a kongesce, požadavky na konstrukci vozidel z hlediska ochrany životního prostředí, strategie podnikové environmentální strategie. Program přednášek a cvičení 1. Úvod do problematiky vlivu dopravy na jednotlivé složky životního prostředí. Environmentální požadavky na dopravu. 2. Složky životního prostředí ovlivňované dopravou.Základní pojmy v oblasti ochrany ovzduší, povinnosti právnických a fyzických osob. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Porovnání emisí z provozu jednotlivých druhů doprav. 3. Základní pojmy v oblasti ochrany vody. Základní povinnosti při nakládání s vodami. Provozní a manipulační řády, odběrové diagramy. Ochrana jakosti vod. Závadné látky. 4. Ochrana před povodněmi, povodňové plány. Havárie a havarijní plány.Krizová situace a veřejná služba. 5. Vliv dopravy na kvalitu vod. Přeprava nebezpečného zboží. 6. Hluk, vibrace, ostatní fyzikální záření, zemědělství, lesnictví, rekreace, příroda a krajina. 7. Odpady a odpadové hospodářství, nakládání s odpady. 8. Staré zátěže, chemické látky, bezpečnost dopravy, provozní havárie,riziková analýza. 9. Chemické látky a přípravky, energetická politika dopravní organizace. 10. Informační systém v oblasti životního prostředí. Externality, dopravní kongesce, environmentální indikátory, vnitřní ekologický audit. 11. Požadavky na konstrukci vozidel z hlediska ochrany životního prostředí, strategie podnikové environmentální politiky. 12. Dobrovolné dohody, environmentální účetnictví, environmentální indikátory, komunikace dopravní organizace s veřejností, strategie environmentální politiky. 13. Hodnocení ekologického chování dopravní organizace-úvodní část. 14. Hodnocení ekologického chování dopravní organizace-dokončení.

Povinná literatura:

Škapa, P.: Doprava a životní prostředí I, VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248- 0433-6 Škapa, P.: Doprava a životní prostředí II, VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248- 0434-4 Škapa, P.: Doprava a životní prostředí III, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-0248- 0510-3

Doporučená literatura:

HERČÍK M., LAPČÍK V., OBROUČKA K. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava:VŠB - TU Ostrava, 1994. www.env.cz.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod do problematiky vlivu dopravy na jednotlivé složky životního prostředí. Environmentální požadavky na dopravu. 2 Složky životního prostředí ovlivňované dopravou.Základní pojmy v oblasti ochrany ovzduší, povinnosti právnických a fyzických osob. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Porovnání emisí z provozu jednotlivých druhů doprav. 3 Základní pojmy v oblasti ochrany vody. Základní povinnosti při nakládání s vodami. Provozní a manipulační řády, odběrové diagramy. Ochrana jakosti vod. Závadné látky. 4 Ochrana před povodněmi, povodňové plány. Havárie a havarijní plány. Krizová situace a veřejná služba. 5 Vliv dopravy na kvalitu vod. Přeprava nebezpečného zboží. 6 Hluk, vibrace, ostatní fyzikální záření, zemědělství, lesnictví, rekreace, příroda a krajina. 7 Odpady a odpadové hospodářství, nakládání s odpady. 8 Staré zátěže, chemické látky, bezpečnost dopravy, provozní havárie, riziková analýza. 9 Energetická politika dopravní organizace. 10 Informační systém v oblasti životního prostředí. Hodnocení ekologického chování dopravní organizace-úvodní část. 11 Hodnocení ekologického chování dopravní organizace-dokončení. 12 Externality, dopravní kongesce, environmentální indikátory, vnitřní ekologický audit. 13 Požadavky na konstrukci vozidel z hlediska ochrany životního prostředí. Strategie podnikové environmentální politiky-úvodní část. 14 Strategie podnikové environmentální politiky (EMS, EMAS, LCI-LCA-LCC, NCP, environmentální účetnictví)-dokončení Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Definice a vysvětlení některých pojmů z oblasti ochrany životního prostředí a environmentálního managementu. 2 Význam osobní hromadné dopravy. Environmentální požadavky na dopravu. 3 Způsoby zjišťování emisí dopravních prostředků. Význam obecně závazných vyhlášek Obecních úřadů. 4 Provozní a manipulační řády vodních děl, ochrana vod před znečištěním, havarijní a povodňové plány. 5 Látky nebezpečné vodám. Právní předpisy pro přepravu nebezpečného zboží po silnici a železnici. 6 Plánování spotřeby vody v dopravní organizaci a doklady pro provozování vodohospodářských zařízení. 7 Vliv hluku, vibrací a dalších fyzikálních záření na činnost dopravní organizace. Ochrana přírody a krajiny. 8 Hodnocení úrovně odpadového hospodářství dopravní organizace. 9 Staré ekologické zátěže, nakládání s chemickými látkami. 10 Energetická politika dopravní organizace. Informační systém v oblasti ochrany životního prostředí dopravní organizace. 11 Hodnocení ekologického chování dopravní organizace. 12 Environmentální indikátory, komunikace dopravní organizace s veřejností. 13 Vnitřní ekologický audit. 14 EMS, EMAS, LCI-LCA-LCC, NCP a environmentální účetnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku