342-0556/01 – Transport Theory III. (ToD3)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět završuje inženýrský kurz nejčastěji využívaných metod operační analýzy při řešení problémů dopravní praxe. Zabývá se složitými a matematicky náročnými postupy vedoucími k efektivnímu navrhování dopravních systémů, při hodnocení výsledků zadaných problémů je kladen důraz na tvůrčí invenci studentů. Pozornost je soustředěna na návrhy složitých distribučních systémů, problematiku dimenzování vozidlového parku dopravce s přihlédnutím k nepravidelnostem a potřebám vyplývajícím z reálného provozu, studium obecnějších systémů hromadné obsluhy a základy dynamického programování s aplikacemi na dopravu.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na student

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Shrnutí poznatků získaných v předmětu Teorie dopravy – část teorie dopravních sítí 2 Shrnutí a procvičení poznatků získaných v předmětu Teorie dopravy – část matematické programování 3 Analytické řešení úlohy lineárního programování, simplexová metoda 4 Řešení dopravních úloh s parametry 5 Speciální dopravní úlohy 6 Dynamické programování – základní teze, Bellmannův princip optimality 7 Vybrané kombinatorické problémy v dopravě 8 Vybrané metody optimalizace sítě MHD 9 Dopravní obslužnost regionů 10 Grafikon oběhů náležitostí 11 Shrnutí a procvičení poznatků získaných v předmětu Teorie dopravy – část teorie hromadné obsluhy 12 Sériové Markovovy obslužné prvky dopravních sítí 13 Paralelní semimarkovovy obslužné prvky dopravních sítí 14 Specifické jednolinkové obslužné prvky dopravních sítí Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Procvičení poznatků získaných v teorii dopravních sítí 2 Procvičení poznatků získaných v matematickém programování 3 Řešení úloh lineárního programování simplexovou metodou 4 Příklady na řešení dopravních úloh s parametry 5 Řešení speciálních dopravních úloh 6 Dynamické programování - ukázkový příklad aplikace v oblasti dopravy 7 Příklady na vybrané kombinatorické problémy v dopravě 8 Průběžný test 9 Procvičení dílčích metod optimalizace sítě MHD 10 Ukázkový příklad využití algoritmů pro dopravní obslužnost regionů 11 Grafikon oběhů náležitostí – vzorový příklad 12 Ukázkový příklad – sériové Markovovy obslužné prvky dopravních sítí 13 Příklady na paralelní semimarkovovy obslužné prvky dopravních sítí 14 Zápočtový test

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (95) 51 3
        Examination Examination 55  39 3
        Exercises evaluation Credit 40  16 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.