342-0566/01 – Financing and Accounting (FaÚ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1 Úvod do předmětu, základní pojmy. 2 Zakládání podniku, jeho majetková a finanční struktura. 3 Finanční analýza podniku, zdroje a formy financování podniku. 4 Finanční plánování, finanční řízení a finanční kontrola v podniku. 5 Předmět a význam účetnictví, účetní soustavy, právní úprava účetnictví. 6 Majetek podnikatelského subjektu a jeho zdroje financování. 7 Rozvaha. 8 Základy jednoduchého účetnictví. Základy podvojného účetnictví. 9 Všeobecné účetní zásady a účetní doklady. 10 Inventarizace majetku a závazků. 11 Účetní technika – účetní záznamy, účetní technika a účetní knihy. 12 Běžné účetní případy ve finančním účetnictví – peněžní prostředky, ceniny, bankovní úvěry, zásoby, dlouhodobý majetek. 13 Běžné účetní případy ve finančním účetnictví – pohledávky a závazky, náklady, výnosy, výsledek hospodaření. 14 Rozbor účtování – odpisy, vyřazení majetku, zúčtování mezd, účtování zálohy daně z příjmů ze závislé činnosti apod. Zápočtový test. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Procvičování základních pojmů v oblasti finančního řízení podniku. 2 Vytvoření modelu finančního rozhodování v dopravní firmě. 3 Vytvoření zakladatelského rozpočtu podniku. 4 Výpočet a interpretace hodnot ukazatelů rentability celkového a vlastního kapitálu podniku. 5 Vytvoření finančního plánu podniku. Test samokontroly. 6 Procvičování základních pojmů v oblasti účetnictví. 7 Rozdělení majetku a zdrojů financování. 8 Sestavení výchozí rozvahy, přírůstky a úbytky aktiv a pasiv. 9 Postupy účtování v jednoduchém účetnictví 10 Postupy účtování v podvojném účetnictví. 11 Vytvoření účetních zásad účetní jednotky. Test samokontroly. 12 Příprava inventarizace – vytvoření modelu, inventurní soupis. 13 Rozbor účtování – pokladna a úbytek peněžních prostředků na účtě Bankovní účty, peníze na cestě, , ceniny, příjem a výdej materiálu, došlé 14 Rozbor účtování – odpisy, vyřazení majetku, zúčtování mezd, účtování zálohy daně z příjmů ze závislé činnosti apod. 15 Zápočtový test

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.