342-0608/02 – Transport Systems in Intravilan I (DSI 1)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jindřich Frič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolvent předmětu bude seznámen s problematikou dopravního inženýrství, základními právními normami, technickými normami a technickými podmínkami upravujícími tuto oblast v intravilánu a se základními zásadami bezpečného vytváření pozemních komunikací.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou dopravního inženýrství, základními právními normami, technickými normami a technickými podmínkami upravujícími tuto oblast v intravilánu. Důraz bude kladen na moderní přístupy ke zklidňování dopravy a bezpečnost silničního provozu. Jednou z částí bude také seznámení se systémem bezpečnosti silničního provozu v ČR. V neposlední řadě se budou posluchači mít možnost seznámit s aktuální vývojem telematických systémů a jejich aplikací.

Compulsory literature:

[1] Bajužík, P. – Kalašová, A.: Dopravné inžinierstvo a riadenie cestnej premávky. Bratislava: Alfa, 1. vydání, 1990. ISBN 80-05-00265-3 [2] Medelská, V. - Jirava, P. – Nop, D. – Rojan, J.: Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa, 1991, 1. vydání. ISBN 80-05-00737-X [3] ČSN 73 6056 Projektování místních komunikací. Ústav silničního hospodářství Praha [4] TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, Centrum dopravního výzkumu v. v. i., 2001 Brno [5] Jirava, P., Slabý, P. Pozemní komunikace 10. Dopravní inženýrství, 2. vydání ČVUT Praha, 1997, 165s. ISBN 80-01-01606-4 [6] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Český normalizační institut, Praha, 1995, 60 s. [7] Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Možnosti výuky v jazycích je nutné nadefinovat u předmětu

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Možnosti výuky v jazycích je nutné nadefinovat u předmětu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 35  0 3
        Written exam Written test 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter