342-0654/01 – Avionics systems (AS)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
UCH010 Ing. Lenka Kontriková, Ph.D.
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
SVO0061 Ing. Martin Svoboda
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main objective of the course avionics systems is to teach students to think about language avionics, design and solve subtasks in language MATLLAB for specific problems avionics systems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

1st INTRODUCTION - The role of avionics , avionics character , trendy Second avionics development structure - air traffic control - environment , technological factors , political aspects commercial interests 3rd avionics NEW DIRECTIONS - avionics programs : Pave Pillar, Supercockpit , new aircraft programs : ATF , ATA , advanced avionics programs 4th systemic approach to avionics - System integration, automation - the use of new trends in technical cybernetics ERGONOMICS fifth in the cabin - General , multi- unit dispeje , quick recognition (analysis) and synthesis, sound control , switching and control components and systems , operational simplicity 6th Navigation - Development in navigation, satellite navigation, inertial navigation , terrain reference navigation, terrain spatial navigation , integrated navigation , radar 7 Communications - Introduction, Communications air - ground datalink transponder communication, satellite communication , communication over the network , collision warning communication 8th driven aircraft and powerplant - Introduction to Fly -by -Wire, Fly -by -Wire , side control , landing systems management solutions in wind shear, integration management . MULTIMEDIA 9th in aviation - aviation use of multimedia , television , radio, GSM , current status and future of multimedia for aviation. 10th Flight Simulator - The place and role of simulators in the training process , current status and future of flight simulators. 11 Prospects avionics - Introduction , trends in avionics , trends , information age , integration, automation

Compulsory literature:

Aircraft Instruments & Integrated Systems, http://www.avionics.com/books/aircraft-instruments-and-integrated-systems.html. Matlab and Simulink.

Recommended literature:

http://en.wikipedia.org/wiki/Avionics

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Hlavním cílem předmětu Avionické systémy je naučit studenty myslet avionickým jazykem, navrhovat a řešit dílčí úlohy v jazyce MATLLAB, pro konkrétní problémy avionických systémů. 1. ÚVOD - Úloha avioniky, charakter avioniky, trendy 2. ŠTRUKTURA VÝVOJE AVIONIKY - Řízení letecké dopravy – environment, technologické faktory, politické aspekty, obchodní zájmy 3. NOVÉ AVIONICKÉ SMĚRY - Avionické programy: Pave Pillar, Supercockpit, nové letecké programy: ATF, ATA, pokrokové avionické programy 4. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K AVIONIKE - Systémová integrace, automatizace – využiti nových trendů technické kybernetiky 5. ERGONOMIE V KABINE - Všeobecně, víceúčelové jednotky, dispeje, rychlá rozpoznávání (analýza) a syntéza, řízení zvukem, zapínání a ovládání prvků a systémů, operativní jednoduchost 6. NAVIGÁCE - Vývoj v navigaci, satelitní navigace, inerciální navigace, terénní referenční navigace, terenní prostorová navigace, integrovaná navigace, radary 7. KOMUNIKÁCE - Úvod, komunikace vzduch – zem, transponderova Datalink komunikace, satelitní komunikace, komunikace přes síť, kolizní výstražní komunikace 8. ŘIZENÍ LETADLA A POHONNÝCH JEDNOTEK - Úvod, Fly-by-Wire, Fly-by-Wire, stranové řízení, přistávací systémy, řešení řízení při střihu vetru, integrace řízení. 9. MULTIMEDIA V LETECTVÍ - Využiti multimédii v letectví, televize, rozhlas, GSM, současný stav a budoucnost v multimédiích pro letectví. 10. LETECKÉ SIMULÁTORY - Místo a úloha simulátorů ve výcvikovém procese, současný stav a budoucnost v leteckých simulátorech. 11. PERSPEKTÍVA AVIONIKY - Úvod, trendy v avionice, vývojový trend, informační věk, integrace, automatizace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner