342-0670/01 – Design of Vehicles (PjV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
MES0011 Ing. Jakub Měsíček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+4
Part-time Graded credit 4+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti dokážou samostatně analyzovat koncepci a řešení vybraného celku vozidla. Budou umět navrhnout vozidla a jejich částí pomocí grafických CAD softwarů. Budou se umět orientovat v problematice ochrany duševního vlastnictví. Student dokáže vytvořit technickou zprávu dle platných norem a zásad (vč. citací) a prokáže schopnost orientovat se v zadaném odborném problému.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Student samostatně analyzuje koncepci a navrhuje řešení vybraného celku vozidla. Konstrukci celku zpracovává pomocí CAD nástrojů. Na závěr vytvoří závěrečnou technickou zprávu včetně rozboru nároků na ochranu duševního vlastnictví. Projekt z vozidel může být zadán s ohledem na téma závěrečné práce. Důraz je kladen na výpočtářské metody a na grafické práce.

Compulsory literature:

VLK, F. Podvozky motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000, , ISBN 80-238-5274-4 MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy II. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1981, ISBN 80-7100-074-4 Stone, MACEK, Jan. Spalovací motory. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1050-156. Müller Jaroslav: Mobilní prostředky a trakční zařízení I, VŠB – TU Ostrava, 1998, vyd.1 Müller Jaroslav a kol.: Mobilní prostředky a trakční zařízení II, VŠB – TU Ostrava, 2002, vyd.1 Široký, J., Müller, J., Zapletal: M10 - Stavba železničních vozidel. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m10-stavba-zeleznicnich-vozidel-25.html Müller Jaroslav a kol.: Mobilní prostředky a trakční zařízení II, VŠB – TU Ostrava, 2002 , vyd.1 Křivda, V.; Široký, J. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 82 s. ISBN 80-248-1269-X

Recommended literature:

R. Ball, J, Automotive Engineering Fundamentals, ISBN 0-7680-0987-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1-4 Blok přednášek na téma ochrany průmyslového vlastnictví 5-14 Blok přednášek na téma CAD 3D modelování 1-4 cvičení - seznámení s CAD nástrojem Autodesk Inventor 5-9 cvičení – seznámení s CAD nástrojem Catia 10-14 cvičení – zpracování dílčího projektu dle tématu závěrečné práce

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner