342-0673/01 – Applied Computational Methods (AVT)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti získají základní znalosti z optimalizačních metod využívaných v dopravě. Budou schopni navrhovat matematické modely základních problémů dopravy a budou schopni tyto problémy aktivně řešit s využitím optimalizačního software Xpress-IVE.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Studenti získají základní znalosti z optimalizačních metod využívaných v dopravě. Budou schopni navrhovat matematické modely základních problémů dopravy a budou schopni tyto problémy aktivně řešit s využitím optimalizačního software Xpress-IVE.

Compulsory literature:

http://www.vvvd.cz/m14-optimalizace-technologickych-procesu-29.html CENEK, P.; KLIMA, V.; JANÁČEK, J.: Optimalizace dopravních a spojových procesů. ŽILINA: VŠDS V ŽILINE, 1994, ISBN 80-7100-197-X. ČERNÝ, J; KLUVÁNEK, P.: Základy matematickej teorie dopravy. BRATISLAVA: VEDA, 1990, ISBN 80-224-0099-8. JANÁČEK, J.: Optimalizace na dopravních sítích. ŽILINA: ŽU V ŽILINE, 2002, ISBN 80-8070-031-1. KLUVÁNEK, P.; BRANDALÍK, F.: Operační analýza I. BRATISLAVA: ALFA, 1982. VOLEK, J.: Operační výzkum I. PARDUBICE: Univerzita Pardubice, 2002, ISBN 80-7194-410-6.

Recommended literature:

JANÁČEK, J.: Matematické programování. ŽILINA: ŽU V ŽILINE, 1999, ISBN 80-7100-573-8. SMIEŠKO, J.: Operačná analýza II. ŽILINA: MC Energy, 1999, ISBN 80-968115-6-8. VOLEK, J.; FRONCOVÁ, H.; MRAVÍKOVÁ, E.; STANKOVIANSKÁ, I.: Operačná analýza II. PRAHA: NADAS, 1990, ISBN 80-7100-025-6. ZÍTEK, F.: Ztracený čas. PRAHA: ACADEMIA, 1969.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola znalostí v rámci výuky. Závěrečný zápočtový test. Písemná část zkoušky (2 příklady). Ústní část zkoušky (2 teoretické otázky).

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Seznámení s optimalizačním software Xpress-IVE, který slouží pro řešení sestavených matematických modelů. 2. Podpůrné úlohy pro řešení optimalizačních úloh v dopravních sítích (elementární optimalizační úlohy, algoritmy pro vyhledání vzdálenosti mezi objekty dopravní sítě). 3. Problematika obsluhy uzlů dopravní sítě (exaktní a heuristické metody). 4. Matematické modely úloh o umísťování objektů v síti s předepsanými vlastnostmi (úloha o vyhledání mediánu a centra dopravní sítě, úloha o umístění absolutního depa – vrcholově optimální umístění a vyhledání globálního optima v neorientovaných i smíšených sítích, umísťovací úloha s omezenou dostupností). 5. Matematické modely distribučních problémů a jejich analytické řešení – s možností zásobování z více zdrojů, s možností zásobování z jednoho zdroje. 6. Matematický model pro návrh sítě linek městské hromadné dopravy. 7. Matematický model pro časovou koordinaci spojů v přestupních uzlech. 8. Metody pro navrhování signálních plánů na světelných křižovatkách. 9. Výpočet kapacity dopravní sítě. 10. Modely otevřených systémů hromadné obsluhy s jednofázovou obsluhou vyskytujících se v podmínkách dopravních podniků. 11. Modely otevřených systémů hromadné obsluhy s vícefázovou obsluhou vyskytujících se v podmínkách dopravních podniků. 12. Modely uzavřených systémů hromadné obsluhy vyskytujících se v podmínkách dopravních podniků. 13. Rezerva.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  15
Mandatory attendence parzicipation: Rozsah povinné účasti

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner