342-0674/01 – Theory of Transport Means (TDP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět se zabývá problematikou teorie pohybu dopravních prostředků. Prvá část řeší pohyb kolejových vozidel při jízdě na trati a při posunu, metody stanovení parametrů pohybu a spotřeby energie a paliva. Druhá část řeší pohyb silničních vozidel, podélní a svislé síly na ně působící. Dále se studenti seznámí s řešením stability silničních vozidel.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět se zabývá problematikou teorie pohybu dopravních prostředků. Prvá část řeší pohyb kolejových vozidel při jízdě na trati a při posunu, metody stanovení parametrů pohybu a spotřeby energie a paliva. Druhá část řeší pohyb silničních vozidel, podélní a svislé síly na ně působící. Dále se studenti seznámí s řešením stability silničních vozidel.

Compulsory literature:

http://homen.vsb.cz/~s1i95/TPV/TPV_RAM.htm vyuka.fs.vsb.cz ŠIROKÝ, J.: Mechanika v dopravě I. Kolejová vozidla. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2003. ŠIROKÝ, J.: Mechanika v dopravě II. Příklady. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2006. MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy I. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1990. ISBN 80-05-00392-7. Široký, J., Müller, J., Zapletal: M10 - Stavba železničních vozidel. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m10-stavba-zeleznicnich-vozidel-25.html

Recommended literature:

VLK, F.: Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno, 2000. ISBN 80-238-5273-6. VLK, F.: Koncepce motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno, 2000. ISBN 80-238-5276-0. FAMFULÍK a kol.: Lokomotivní simulátor. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. Dostupný: http://www.id.vsb.cz/loksim/LS_skripta.htm ANTONICKÝ, S.: Mechanika kolejové dopravy, Alfa Bratislava, 1984.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování semestrálního zadání Test v polovině semestru. Závěrečný test

E-learning

Other requirements

Zpracování seminárních prací Zpracování semestrálního výpočtového zadání Test v polovině semestru Závěrečný test

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Hlavní témata (osnova)předmětu po jednotlivých týdnech (blocích)výuky: 1. Rozdělení silničních a kolejových vozidel 2. Charakteristika pohonů vozidel 3. Rovnice pohybu kolejových vozidel 4. Metody stanovení parametrů pohybu drážních vozidel 5. Vztah KV a koleje - příčná stabilita 6. Vztah KV a koleje - bezpečnost proti vykolejení 7. Brzdění kolejových vozidel - princip pneumatické brzdy 8. Rovnice pohybu silničních vozidel 9. Charakteristika silničních vozidel 10. Kinematika převodného ústrojí SV 11. Analýza působení svislých sil 12. Řiditelnost silničních vozidel 13. Stabilita vozidla 14. Brzdění silničních vozidel

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  15 3
Mandatory attendence participation: Rozsah povinné účasti cv 80 %

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Podmínky stejné jako pro řádné studium mimo minimální účasti na cvičeních.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter
2020/2021 Winter
2019/2020 Winter