342-0676/01 – Reliability and Functional Safety of Transport Technics (SaFBDT)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+7

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Statistická a parametrická spolehlivost technických objektů, metody výpočtu spolehlivosti. Výpočet bezporuchovosti neobnovovaných soustav (RBD, FTA). Princip tvorby údržbových systémů, údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM).

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět se zabývá některými otázkami matematické teorie spolehlivosti a jejích aplikací. První část jsou stručně popsány typy rozdělení náhodné veličiny používané pro popis stavů technických objektů. Dále jsou podrobně vysvětleny postupy používané při plánování a vyhodnocení zkoušek spolehlivosti. Třetí část se stručně zabývá problematikou teorie obnovy a její aplikací.

Compulsory literature:

Famfulík, J. a kol.: Zkoušky spolehlivosti. Skriptum VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2277-8. Famfulík, J. a kol: Teorie údržby. Skriptum VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. Daněk, A., Široký, J: Teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-568-3

Recommended literature:

Spolehlivost pozemní dopravy. Dostupné na: http://www.vvvd.cz/ucebni-opory-48.html

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Znalosti jsou kontrolovány písemnou prací v půlce a na konci semestru.

E-learning

Other requirements

Znalosti jsou kontrolovány písemnou prací v půlce a na konci semestru.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova: 1. Základy teorie spolehlivosti, vlastnosti náhodné veličiny, charakteristiky náhodné veličiny, základní operace v počtu pravděpodobnosti 2. Teoretické modely rozdělení spojitých náhodných veličin 3. Teoretické modely rozdělení diskrétních náhodných veličin 4. Úvod do problematiky zkoušek spolehlivosti 5. Zkoušky spolehlivosti - zkušební plány 6. Zkoušky spolehlivosti - testování hypotéz 7. Zkoušky spolehlivosti - zkrácené zkoušky 8. Zkoušky spolehlivosti - zrychlené zkoušky 9. Bezporuchovost neobnovovaných soustav, metoda RBD 10. Bezporuchovost neobnovovaných soustav, metoda FTA 11. Teorie obnovy - jednoduchý a obecńý proces obnovy 12. Teorie obnovy - výpočet funkce obnovy, hustota obnovy 13. Teorie obnovy - aplikace 14. Základy metody Monte Carlo při použití ve spolehlivosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  15
Mandatory attendence parzicipation: Rozsah povinné účasti

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner