342-0678/01 – Transport Means Operation and Management (PDPaŘ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je studenty orientovat v oblasti základních bezpečnostních požadavků pro provozování drážních vozidel, dále seznámit s podmínkami a požadavky na řízení provozu a kontrolu provozních parametrů drážních vozidel. Student umí charakterizovat charakteristiky osobní a nákladní silniční dopravy, stanovit kapacitní a časové parametry. Umí analyzovat ukazatele využití vozidel.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku provozování železničních a silničních vozidel. Student se orientuje v oblasti základních bezpečnostních požadavků pro provozování drážních vozidel a základními požadavky na jejich řízení. Dále se seznámí s plánováním a vyhodnocením použití vozidel a jejich obsluh v provozu. Naučí se provádět kontrolní výpočty provozních parametrů při jízdě hnacích vozidel. Dále se předmět zabývá problematikou technologie silniční osobní a nákladní dopravy, jejími parametry a ukazateli. Studenti se seznámí s metodami a nástroji řízení silniční dopravy.

Compulsory literature:

Janza, F.: Vozidla elektrické trakce. Bratislava: Alfa Bratislava. 1983 Antonický, S.: Provoz kolejových vozidel. Bratislava: Alfa Bratislava, 1982 ŠKAPA, Petr. Provoz dep II. Praha: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0670-3. ŠKAPA, Petr. Provoz dep I. Praha: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0540-5. Olivková, I. Provoz a ekonomika dopravy. VŠB-TU Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-3271-5. Dostupné z: http://issuu.com/michdor/docs/m16_text?e=7481937/1598817 Vuchic, V.R.: Urban Transit, operations, planning and economics. John Willey&Sons, Inc., 2005, ISBN 0-471-63265-1.

Recommended literature:

Křivda, V., Richtář, M., Olivková, I. Silniční doprava. VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1521-3 Dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zdopr/02_SD.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování seminárního zadání z kolejových vozidel. Zpracování seminárního zadání ze silničních vozidel. 2 x test Zkouška: ústní, 2 otázky

E-learning

Other requirements

Zpracování seminárního zadání z kolejových vozidel. Zpracování seminárního zadání ze silničních vozidel. 2 x test Zkouška: písemná - test

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Kolejová vozidla: 1. Legislativní rámec provozu vozidel- bezpečnost provozu. 2. Plánování použití kolejových vozidel a jejich obsluh. 3. Plánování použití obsluh kolejových vozidel. 4. Kontrola provozních parametrů kolejových vozidel. 5. Ovládání a řízení drážních vozidel. 6. Přechodnost kolejových vozidel. 7. Provozní cvičení KV. Silniční vozidla: 8. Technologie silniční osobní přepravy – přepravní charakteristiky silniční osobní přepravy. 9. Technologie silniční nákladní přepravy – přeprava vozových a kusových zásilek v silniční nákladní dopravě. 10. Technologie silniční osobní a nákladní dopravy – doba oběhu a její složky, doba obratu, rychlost v silniční osobní a nákladní dopravě. 11. Kapacita v silniční osobní a nákladní dopravě a interval dopravy. 12. Výkony silniční osobní dopravy a nákladní dopravy – dopravní výkon, přepravní výkon a rozsah přepravy. 13. Ukazatele časového a výkonového využití vozidel silniční osobní a nákladní dopravy. 14. Metody a nástroje řízení v dopravě - vnitropodnikové řízení, dispečerské řízení, tvorba grafikonu, jízdní řády.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  15 3
Mandatory attendence participation: Rozsah povinné účasti cv. 80 %. Splnění všech testů na min. 51 %. Odevzdání a následné přijeti všech výpočtových a dalších zadání. Zkouška: písemná - test

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Splnění všech testů na min. 51 %. Odevzdání a následné přijeti všech výpočtových a dalších zadání. Zkouška: písemná - test

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment TPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer