342-0687/01 – Traffic Accident Analysis (ADN)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA56 Josef Hranický
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při analýze nehod dopravních prostředků. Studenti se naučí používat základní nástroje pro popisování příčin a následků střetu vozidel mezi sebou i jinými objekty. Déle se studenti seznámí se základy tvorby vyhodnocení a posudků nehod.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět se zabývá problematikou analýzy dopravních nehod a nehodovosti. Základ tvoří legislativní požadavky na znalectví a metodiky posuzování. Dále se předmět zabývá postupy analýz, požívaných při posuzování nehod. Nedílnou součástí je i modelování příslušných dějů a jejich statistické hodnocení.

Compulsory literature:

BRADÁČ, Albert, Miroslav KLEDUS a Pavel KREJČÍŘ. Úvod do soudního znalectví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-7204-365-X. (knihovna VŠB-TUO, SVK Ostrava). BRADÁČ, Albert, PORADA Viktor, STRAUS Jiří. Soudní inženýrství. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. ISBN 80-7251-059-2. (knihovna VŠB-TUO, SVK Ostrava). Certifikovaná metodika 024/20-12-2012_UM. Metodika analýz jízdy kolejových vozidel I. - Analýza záznamu jízdy. Majitel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Původce: Široký Jaromír, Míková Jana, Famfulík Jan. 2012. [online] http://www.id.vsb.cz/doc/cms_library/metodika_1_certifikovana_publ-222.pdf http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ https://lms.vsb.cz

Recommended literature:

Accident Analysis & Prevention. Elsevier B.V.. [online] Dostupné: https://www.journals.elsevier.com/accident-analysis-and-prevention Zprávy Drážní inspekce ČR o mimořádných událostech. http://www.dicr.cz/zaverecne-zpravy-z-mimoradnych-udalosti

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Test samostatné zpracování analýzy pohybu vozidla

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Analýza záznamů kolejových vozidel: - mechanický záznam - elektronický záznam Analýza pohybu silničních vozidel: - elektronický záznam Analýza dynamiky pohybu vozidel Modelování a výpočet střetu kolejového a silničního vozidla na přejezdu Analýza videozáznamu krizových situací na pozemní komunikaci Analýza videozáznamu mimořádné události v železniční dopravě

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: Účast na cvičeních min. 80 %. Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Podmínky stejné jako pro řádné studium mimo minimální účasti na cvičeních.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Summer
2021/2022 Summer
2020/2021 Summer