342-0687/01 – Traffic Accident Analysis (ADN)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA56 Josef Hranický
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při analýze nehod dopravních prostředků. Studenti se naučí používat základní nástroje pro popisování příčin a následků střetu vozidel mezi sebou i jinými objekty. Déle se studenti seznámí se základy tvorby vyhodnocení a posudků nehod.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět se zabývá problematikou analýzy dopravních nehod a nehodovosti. Základ tvoří legislativní požadavky na znalectví a metodiky posuzování. Dále se předmět zabývá postupy analýz, požívaných při posuzování nehod. Nedílnou součástí je i modelování příslušných dějů a jejich statistické hodnocení.

Compulsory literature:

BRADÁČ, Albert, Miroslav KLEDUS a Pavel KREJČÍŘ. Úvod do soudního znalectví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-7204-365-X. (knihovna VŠB-TUO, SVK Ostrava). BRADÁČ, Albert, PORADA Viktor, STRAUS Jiří. Soudní inženýrství. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. ISBN 80-7251-059-2. (knihovna VŠB-TUO, SVK Ostrava). Certifikovaná metodika 024/20-12-2012_UM. Metodika analýz jízdy kolejových vozidel I. - Analýza záznamu jízdy. Majitel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Původce: Široký Jaromír, Míková Jana, Famfulík Jan. 2012. [online] http://www.id.vsb.cz/doc/cms_library/metodika_1_certifikovana_publ-222.pdf http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ https://lms.vsb.cz

Recommended literature:

Accident Analysis & Prevention. Elsevier B.V.. [online] Dostupné: https://www.journals.elsevier.com/accident-analysis-and-prevention Zprávy Drážní inspekce ČR o mimořádných událostech. http://www.dicr.cz/zaverecne-zpravy-z-mimoradnych-udalosti

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Test samostatné zpracování analýzy pohybu vozidla

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Analýza záznamů kolejových vozidel: - mechanický záznam - elektronický záznam Analýza pohybu silničních vozidel: - elektronický záznam Analýza dynamiky pohybu vozidel Modelování a výpočet střetu kolejového a silničního vozidla na přejezdu Analýza videozáznamu krizových situací na pozemní komunikaci Analýza videozáznamu mimořádné události v železniční dopravě

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Summer
2021/2022 Summer
2020/2021 Summer