342-0696/01 – Rail Transport Operation and Control (PaRZD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type A
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět tematicky navazuje na předmět Technologie a řízení dopravy I vyučovaný v bakalářském studium. Je zaměřen především na problematiku stanovení propustnosti základních infrastrukturních prvků železniční sítě, kterými jsou mezistaniční úseky a železniční stanice. Věnuje se problematice výpočtu jak v deterministických tak i stochastických provozních podmínkách.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět tematicky navazuje na předmět Technologie a řízení dopravy I vyučovaný v bakalářském studium. Je zaměřen především na problematiku stanovení propustnosti základních infrastrukturních prvků železniční sítě, kterými jsou mezistaniční úseky a železniční stanice. Věnuje se problematice výpočtu jak v deterministických tak i stochastických provozních podmínkách.

Compulsory literature:

DANĚK, J.: Technologie dopravy III. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2002. ISBN 80-248-0121-3. Skriptum DANĚK, J., TEICHMANN, D.: Technologie dopravy IV. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2003. ISBN 80-248-0490-5.

Recommended literature:

DANĚK, J., VONKA, J.: Dopravní provoz železnic. Bratislava: ALFA. 1988. ISBN nemá. Vysokoškolská učebnice MOLKOVÁ, T. a kolektiv.: Kapacita železničních tratí. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2010. ISBN 978-80-7395-317-1. Vysokoškolská učebnice

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Shrnutí poznatků získaných v předmětu Technologie a řízení dopravy I, rekapitulace podstatných témat z hlediska předmětu Technologie a řízení železniční dopravy. 2. Problematika stanovení propustné výkonnosti mezistaničních úseků s jednosměrně pojížděnými traťovými kolejemi v podmínkách organizace vlakové dopravy podle rovnoběžných grafikonů. 3. Problematika stanovení propustné výkonnosti mezistaničních úseků s obousměrně pojížděnými traťovými kolejemi v podmínkách organizace vlakové dopravy podle rovnoběžných párových jednoduchých, skupinových a svazkových a nepárových rovnoběžných částečně skupinových a částečně svazkových grafikonů. 4. Problematika stanovení propustné výkonnosti mezistaničních úseků s jednosměrně i obousměrně pojížděnými traťovými kolejemi v podmínkách organizace vlakové dopravy podle komerčního grafikonu – metodika založená na koeficientu vylučování. 5. Prověřování statistické nezávislosti výskytu tras jednotlivých typů vlaků v podmínkách organizace vlakové dopravy podle komerčního grafikonu. 6. Problematika stanovení propustné výkonnosti mezistaničních úseků s jednosměrně pojížděnými traťovými kolejemi v podmínkách organizace vlakové dopravy podle komerčního grafikonu – metodika založená na využití metod teorie pravděpodobnosti a matematické statistice. 7. Problematika stanovení propustné výkonnosti mezistaničních úseků s obousměrně pojížděnými traťovými kolejemi v podmínkách organizace vlakové dopravy podle komerčního grafikonu – metodika založená na využití metod teorie pravděpodobnosti a matematické statistice. 8. Stanovení dodatečného počtu tras vlaků, které lze realizovat v závislosti na pravděpodobnostním rozdělení mezer v podmínkách organizace vlakové dopravy podle komerčního grafikonu 9. Časová záloha – kritéria pro její stanovení, využití časové zálohy pro likvidaci zpoždění vzniklého v důsledku mimořádností v provozu 10. Problematika stanovení propustnosti kolizních bodů na železniční infrastruktuře – bez priorit jednotlivých směrů, s částečnou prioritou jednotlivých směrů, s úplnou prioritou některého ze směrů 11. Problematika stanovení propustnosti dopravních kolejí v železničních stanicích. 12. Problematika stanovení propustnosti zhlaví v železničních stanicích. 13. Opatření ke zvyšování propustnosti železničních tratí (budování dvoukolejných vložek pro letmé křižování a předjíždění). 14. Rezerva.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: Exercises – 0% Test Project Oral Exam

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Exercises – 0% Test Project Oral Exam

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPP K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type A study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.