342-0803/01 – Machinery and Equipment (SZ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR402 Ing. Tomáš Bartusek
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Př.: Úvod do předmětu, náplň, souvislosti. Požadavky na technickou úroveň strojních zařízení, patenty, licence.Technická dokumentace, výkresy, formáty, měřítka, čáry, požadavky na dokumentaci Cv.: Náplň a charakter práce ve cvičeních, podmínky zápočtu, seznámení se zadáním započtových programů 2. Př.: Zobrazování na technických výkresech, možnosti kreslení na PC, rovině a prostoru, umísťování obrazů, kreslení řezů, průřezů, druhy, kreslení průniku Cv.: Zobrazovaní těles, řezů, obrazů. 3. Př.: Kótování, základní pojmy,kreslení kótovacích, pomocných a odkazových čar,zapisování kót, kótování tvarových prvků strojních součástí, rovinných ploch, válcových ploch,kuželů, děr, roztečí, hranolů, jehlanů. Hlavní zásady kótování. Zápichy,středící důlky. Cv.: Kótování na výkresech 4. Př.:Lícování, jednotná soustava tolerancí, základní pojmy v lícování, tolerance a úchylky tvaru, polohy, mezní úchylky, kótování a tolerování, soustava jednotné díry a hřídele, drsnost Cv.:Aplikace lícování na hřídele a díry 5. Př.: Vlastnosti, namáhání, železné kovy,neželezné kovy, ochrana povrchu. Plasty, keramika. Cv.:Kreslení součástí, hřídel, kótování. 6. Př.:Výrobní výkresy, výkresy sestavné, odlitků, svařenců. Náčrty od ruky. Cv.:Kreslení součástí. 7. Př.:Části strojů, spojovací součásti-šrouby, matice,podložky,závlačky,pera, klíny, zděře, tlaková a svěrná spojení, lepení,pájení, šroubová spojení, potrubí Cv.:Procvičování aplikací se šrouby, pery.... 8. Př.:Hřídele, osy, tření, ložiska, kluzná a valivá. Pružiny,typy funkce. Válcové pružiny, listové a speciální. Příklady aplikací. Cv.:Kreslení vybraných strojních celků a výpočty brzd 9. Př.:Spojky typy, rozdělení, mechanické neovladatelné, ovladatelné, hydraulické, elektrické Cv.:Výpočet spojky, volba typu, kreslení, schématické znázornění 10. Př.:Převody, Třecí převody, řemenové převody, ozubené převody, novinky z oblasti převodů Cv.:Výpočet převodů, třecí a ozubený 11. Př.:Mechanismy, šroubový mechanismus, klikový mechanismus, vačkový mechanismus, výstředníkový mechanismus, pákový mechanismus Cv.: Konstrukční aplikace mechanismů 12. Př.:Konstrukční aplikace v oblasti úpraven vod, komunálních odpadů, potrubí a příslušenství, (ventil, kohout,klapka,šoupátko, dilatace potrubí, ochrana potrubí proti korozi, bludným proudům, abrazi, erozi) Cv.: Exkurse 13. Př.:Zadání konstrukčního úkolu, tvůrčí konstrukční činnost, analýza konstrukce a jejich prvků Cv.:.Exkurse 14. Př.: Rezerva, konzultace Cv.: Závěr cvičení, hodnocení, udělování zápočtů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 12  0
                Written exam Written test 6  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 22  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner