342-0925/01 – Storage System Mechanical Handling and Equipment Technologies of Bulk Solids (SMTSH)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGF, FSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will acquire enough information for the correct choice of transport and storage depending on the characteristics of the manufacturing process of bulk materials for a variety of applications (eg. cement, wood chips, gravel, plastic granules, cocoa, coal powder, soot, cereals).

Teaching methods

Individual consultations
Experimental work in labs
Project work

Summary

Students of the subject will be introduced to fundamental laws and described parameters needed to a mathematic and physical description of a bulk solid behavior. Especially, a core of the subject will be turned to a storage system proposal. Latest knowledge of the rapidly growing branch: nanotechnology will be presented here also. There will be demonstrated measurement methods following interpretation of measured values in the subject. Ideal bulk solid; Definition of bulk solids state; Difference between fundamental material states; Bulk solids logistics; Criteria of transport/Processing system choice for Bulk solids. Granulometry and Morphology, and methods and theory of their assessment, including mathematical models, eg. Gauss, RRSB, Logarithmic Distribution and so on. Bulk solid Properties and Their Description; Flow influence; Flow pattern size and their development; Jenike Shear Machine principle and its equation; Rotary Shear Machine; Another shear machine construction; Interpretation of measured values; Mechanical-Physical Property definition. Particulate Material Constitution for the Bulk Solid Application; Methods of angle of internal friction Mmasurement and its interpretation including energy concept; Partial physical magnitude influence ratio to bulk solid mechanical-physical property. Definition of Inter-Particle Bindings; Ratio of individual physical and geometrical property influence to mechanical-physical properties of Bulk solids, eg. moisture, shape, mechanical and electrical bindings, Roscoe’s diagram and its design and principle, applications. Models of Pressure State Distribution; Models of bulk solid pressure development; General model of bulk solid pressure distribution; Usual and state-of –the art of pressure modeling methods of Bulk solids; Method of pressure distribution solution for Bulk solids according to Jansen’s, Rankin’s and Pascal’s theories. Motion of Bulk Solid Particulates in Assembly Constitution; 1st and 2nd of displacement mechanism; Ideal bulk solids and their deeper relations; Piston flow mechanism and its definition and description including edge conditions; Laminar flow mechanism and its definition and description including edge conditions. Speed Outlet Out of Vessel; Pressure peak and its model creation incl. technical conclusions. Pulsating character of Bulk solid flow; Own and wall frequency. Flow Failures of Bulk Solids; Static and dynamic arc; Mass and funnel flow; Jenike’s theory of mass; Ideal bulk solid application; Flow through cone-shape outlet. Application 1st: Bulk Solid Properties and Their Application by Transport, Processing and storage designing; Bulk solid moulding /Balshin’s Eq. Application 2nd: Shapes and Machine Materials by Transport, Processing and storage designing; Bulk solid moulding /Balshin’s Eq. Bulk solid aeration. Pneumatic Transport. Choice Method of Grinder and Mill Proposal; Grinding theory; degradation and compression; Granulation. Criteria of Conveyor Choice and Transport Systems for Bulk Solids; Demands to transport and storage, and their quality parameters. Innovation in the Bulk Solid Area; R&D trends in the area; Nanotechnology; Present situation in the Czech Rep. in comparison with EU; R&D. In main requirement for passing the subject is elaborating a short abstract of a picked theme (Essay).

Compulsory literature:

Muther, R., Haganas, K.: Systematic Layout Planning, SNTL, Czech Rep., 1980. Brown, R.: Principles of Powder Mechanics, Pergamon, UK, 1970. Schulte, Ch.: Logistics, Victoria Publishing Praha, Czech Rep., 1994.

Recommended literature:

Walker,S.C.: Mine Winding and Transport. Elsevier 1988 Standard Shear Testing Technique for Particulate Solids Using the Jenike Shear Cell (SSTT), A Report of the EFCE Working Party on the Mechanics, UK (1989), ISBN 0-85295-232-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžné konzultace a diskuze nad semestrálním projektem.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Logistika sypkých hmot, definice ideální sypké hmoty, definice sypké hmoty, vymezení rozdílnosti mezi základními skupenstvími, kritéria volby dopravního nebo procesního systému pro sypké hmoty. Geometrické vlastnosti sypkých hmot, granulometrie, morfologie, metodiky a teorie posuzování (Gauss, RRSB, logaritmické rozdělení a další statistiky). Mechanicko fyzikální vlastnosti sypkých hmot, popisné veličiny, vliv na tok a průběh tlaku. Princip přímočarého smykového stroje, výchozí rovnice, rotační smykový stroj, jiné konstrukce. Metody měření úhlu vnitřního tření, energetická koncepce, míra vlivu parciálních fyzikálních veličin na mechanicko-fyzikální vlastnosti sypkých hmot. Míra vlivu jednotlivých fyzikálních veličin na mechanicko-fyzikální vlastnosti sypkých hmot, např.vlhkost, tvar, mechanické vazby, elektrické vazby, Roscouv diagram, konstrukce, princip, aplikace. Obecný model rozložení tlaku v sypkých hmotách, tradiční a moderní modely. Metoda řešení rozložení tlaku podle Jansena, Rankina, Pascala. Ideální sypká hmota, prohloubení souvislostí, pístový mechanismus toku, definice, popis, okrajové podmínky, plášťový mechanismus toku, definice, popis, okrajové podmínky. Tlaková špička, model vzniku, technické důsledky. Pulsující charakter toku sypkých hmot, stěnové frekvence. Poruchy toku sypkých hmot, statická a dynamická klenba. Hmotový a jádrový tok, Jenikeho teorie hmotového toku, aplikace ideální sypké hmoty. Aplikace vlastností sypkých hmot při konstruování dopravních, procesních a skladovacích zařízení, lisování sypkých hmot (Balšinova rovnice). Aplikace vlastností sypkých hmot při konstruování dopravních, procesních a skladovacích zařízení, lisování sypkých hmot (Balšinova rovnice), pneumatická doprava. Postup při návrhu drtičů a mlýnů, teorie zdrobňování, degradace a komprimace, granulace. Kritéria volby vhodného dopravníku a dopravního systému pro sypké hmoty, sledované nároky kladené na dopravu,postup. Inovace v oblasti sypkých hmot, rozvojové trendy, stav v ČR v porovnání s EU.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.