342-0926/01 – Transport and Environment (DaŽP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Prohloubení znalosti v oblasti environmentálních požadavků na dopravu, emisí z mobilních a stacionárních prostředků, jejich zjišťování a hodnocení, vlivu dopravy na kvalitu vod, hluku a vibrací v dopravě a jejich omezování, posuzování vlivu dopravy na životní prostředí, externalit a kongescí, environmentálních indikátorů, environmentálních požadavků na konstrukci vozidel, sledování environmentálních nákladů, environmentálního reportingu, strategie environmentální politiky dopravní organizace.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Environmentální požadavky na dopravu, emise z mobilních a stacionárních prostředků, jejich zjišťování a hodnocení, vliv dopravy na kvalitu vod, hluk a vibrace v dopravě a jejich omezování, posuzování vlivu dopravy na životní prostředí, externality a kongesce, environmentální indikátory, environmentální požadavky na konstrukci vozidel, sledování environmentálních nákladů, environmentální reporting, strategie environmentální politiky dopravní organizace.

Compulsory literature:

Herčík M., Lapčík V., Obroučka. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava:VŠB - TU Ostrava, 1994 Diner V. a kol. Ochrana životního prostředí-základy, plánování,technologie, ekonomika, právo a management, VŠB-TU Ostrava 1997, ISBN 80-7078-490-3 Železný L.: Doprava (Ekonomické souvislosti rozvoje), VŠE Praha, 1999, ISBN 80- 7079-402-X Škapa P.: Doprava a životní prostředí I,VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248-0433-6 Škapa P.: Doprava a životní prostředí II, VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248- 0434-4 Škapa P.: Doprava a životní prostředí III, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248- 0510-3 ČSN ISO 14001: Systémy environmentálního managementu-Specifikace s návodem použití. ČSN ISO 14004: Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám. ČSN ISO 14031: Hodnocení environmentálního profilu.

Recommended literature:

Šebor G., Pospíšil M., Žárovec J.: Technicko-ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě. VŠCHT v Praze, Ústav technologie ropy a petrochemie, Praha, 2006, dostupné na www. Petrám A., Kořínková K.: Správnému a efektivnímu stanovení cen v dopravě, Nakladatelství dopravy a turistiky s.r.o., Praha, 1996, ISBN 80-85884-52-6 Žemlička Z., Lukšů V.: Dopravní politika,VŠE Praha,1999,ISBN 80-7079-659-6 Remtová K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí, VŠE Praha, 1996, ISBN-80-85368-94-3 Herčík Miloslav: Ochrana životního prostředí a legislativa. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2004. 158 s. ISBN 80-86764-05-2. Šimičková Marcela. Environmentální ekonomie I. 1. vyd. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. 131 s. ISBN 80-7078-530-6. Šimičková Marcella: Ekologická politika. Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. 143 s. ISBN 80–7042-230-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Konzultace, kontrola postupu při zpracování zadaného projektu v určených termínech, obhájení projektu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Environmentální požadavky na dopravu, emise z mobilních a stacionárních prostředků, jejich zjišťování a hodnocení u pozemní dopravy, vliv dopravy na kvalitu vod, hluk a vibrace v dopravě a jejich omezování, optimalizace při nakládání s odpady, posuzování vlivu dopravy na životní prostředí, externality a kongesce, environmentální indikátory a jejich využití při řízení dopravní organizace, environmentální požadavky na konstrukci vozidel, environmentální účetnictví a jeho využití při řízení organizace, environmentální reporting, strategie environmentální politiky dopravní organizace. Zadání a řešení projektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.