342-0970/01 – Simulace dopravních systémů (SDS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen popsat modelovaný systém a určit, jaká data a v jakém rozsahu potřebuje pro potřeby simulace studovaného systému. Tato data umí zpracovat nástroji matematické statistiky. Je schopen navrhnou pojmový model a na základě tohoto pojmového modelu určit vhodný typ simulačního nástroje. Je schopen vytvářet simulační modely dopravních systému ve vybraných simulačních prostředí. Umí navrhnout experimenty se simulačními modely a je schopen vyhodnotit výsledky těchto experimentů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět rozvíjí a prohlubuje komplexní poznání metod používaných pro potřeby simulací pro potřeby modelování procesů diskrétního charakteru v dopravních systémech nezávisle na druhu dopravy. Studenti se seznámí jak s principy simulace na bázi algoritmů orientovaných na události, tak i s principy založenými na Petriho sítích a multiagentních systémech. Absolvent bude umět posoudit vhodnost použití simulačních metod pro posouzení modelovaného dopravního problému, statisticky zpracovat potřebná vstupní data s využitím metod matematické statistiky, navrhovat efektivní pojmové i simulační modely, využívat optimalizačních metod pro potřeby zlepšování klíčových provozních parametrů, kterými lze charakterizovat efektivitu práce simulovaného dopravního systému ve vazbě na platnou legislativu a aktuální teoretické poznatky z oblasti teorie dopravy. Z oblasti speciálních simulačních metod bude posluchač seznámen s možnostmi specializovaných softwarových nástrojů pro potřeby dopravního plánování, jako např. (Aimsun, Omnitrans apod.).

Povinná literatura:

JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. PAVELKA, Lubomír a DOLEŽALOVÁ, Jarmila. Pravděpodobnost a statistika. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-976-X. NOSKIEVIČ, Petr. Simulace systémů. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1992. ISBN 80-7078-112-2. NOVÁK, Vladimír a ZÍTEK, Pavel. Praktické metody simulace dynamických systémů. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982. ZEIGLER, Bernard P., PRAEHOFER, Herbert a KIM, Tag Gon. Theory of modeling and simulation: integrating discrete event and continuous complex dynamic systems. 2nd ed. San Diego: Academic Press, c2000. ISBN 0-12-778455-1. SOKOLOWSKI, John A. a BANKS, Catherine M., ed. Principles of modeling and simulation: a multidisciplinary approach [online]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008 [cit. 2018-01-10]. ISBN 978-0-470-40356-3.

Doporučená literatura:

JANÁČEK, Jaroslav. Optimalizace na dopravních sítích. Žilina: Žilinská univerzita, 2002. ISBN 80-8070-031-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení a obhajoba projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Teorie diskrétních simulačních modelů. 2) Teorie pravděpodobnosti – diskrétní a spojité náhodné proměnné používané v simulačních modelech a jejich popis. 3) Teorie generování pseudonáhodných čísel – metody generování, transformační metody, testy náhodnosti. 4) Příprava dat pro potřeby simulačních modelů – teorie bodového odhadu. 5) Příprava dat pro potřeby simulačních modelů – testy dobré shody. 6) Metody pro verifikaci a validaci simulačních modelů. 7) Software pro diskrétní simulaci dopravních systémů a procesů. 8) Statistické zpracování simulačních výsledků – intervalové odhady, testování hypotéz, regresní a korelační analýza, citlivostní analýza. 9) Optimalizační metody v simulaci. 10) Petriho sítě a jejich využití pro potřeby simulace dopravních systémů. 11) Multiagentní systémy a jejich využití pro potřeby simulace dopravních systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.