342-3310/02 – Mechanics of Vehicle Motion (MPV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student teach to basic concepts and calculations from dynamics and kinemacs of vehicle motion. Student apply a procedure for determination of parameter driving and vehicle consumption, apply basic calculations in vehicle braking area.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Teorie pohybu dopravních prostředků. Výkonové a trakční charakteristiky dopravních prostředků. Řešení pohybových rovnic – znázornění průběhu jízdy. Teorie brzdění a technická řešení brzd. Základní výpočty parametrů jízdy vozidel. Výpočet spotřeby energie a paliva pro provoz DP. Záznam průběhu jízdy DP a jeho vyhodnocení Ověřování teoretických výpočtů parametrů pohybu kolejových vozidel na simulátoru

Compulsory literature:

http://homen.vsb.cz/~s1i95 http://vyuka.fs.vsb.cz Široký, J., Müller, J., Zapletal: M10 - Stavba železničních vozidel. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m10-stavba-zeleznicnich-vozidel-25.html

Recommended literature:

Famfulík a kol.: Lokomotivní simulátor. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. 2010. Dostupný: http://www.id.vsb.cz/loksim/LS_skripta.htm

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Test v polovině a na konci semetru: Výpočtový příklad 2 teoretické otázky

E-learning

Other requirements

Pro udělení zápočtu: Stanovená účast na cvičeních min. 80 % Odevzdání a přijetí všech zadání. Splnění 2 testů min. na 50 %

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Theory of transport means motion. Power and traction characteristic of transport means. Solution to motion formula. Braking theory. Basic calculations a parameters ofdriving vehicle. Calculation to energy and fuel consumption. Verification a theoretical calculation of motion on simulator.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation: Účast na cvičeních min. 75 % Odevzdání a převzetí stanovených zadání. Splnění testů na min. 51 %.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDT K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDT K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner