342-3344/01 – Theory and modeling of transport 1 (TaMD1)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
GRA0013 Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti se v rámci předmětu seznámí s využitím vybraných softwarových produktů při řešení problémů z dopravy. Pozornost bude věnována demonstraci využití simulačního nástroje Witness při řešení vybraných úloh z teorie hromadné obsluhy. Pro řešení základních úloh z oblasti lineárního programování (dopravní úloha, výrobní problém apod.) bude využit Microsoft Excel a dále budou studenti seznámení s optimalizačním softwarem Xpress-IVE.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je demonstrovat studentům využití vybraných softwarových produktů pro řešení vybraných optimalizačních problémů z oblasti dopravy a souvisejících přístupů k počítačovému modelování z oblasti obslužných systémů.

Compulsory literature:

Široký, J.: Aplikace počítačů při řízení provoz vozidel. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005 Lanner Group: Witness - Users Manual Peško, Š.: Vybrané modely logistiky v Excel-i (učebné texty k cvičeniam). Dostupné z http://frcatel.fri.uniza.sk/users/pesko/KML/volk2.pdf Dash Optimization: Xpress-Mosel - User Guide. Dostupné z http://frdsa.fri.uniza.sk/~kohani/moselug.pdf

Recommended literature:

Kůs, Z.; Glombíková V.; Halasová, A.: Simulace výrobních systémů - díl 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2002. ISBN 55-082-02. Daněk, J.; Teichmann, D.: Optimalizace dopravních procesů. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2005, ISBN 80-248-0996-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Other requirements

Žádné další požadavky na studenty nejsou definovány.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Základy diskrétní simulace. 2) Základy použití software Witness. 3) Simulace vybraných Markovských systémů hromadné obsluhy. 4) Použití Microsoft Excel pro řešení úloh z dopravní praxe. 5) Úvod do použití software Xpress-IVE.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation: Rozsah povinné účasti

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner