342-3346/01 – Technology and Driving of Road and Urban Transport (TaRSaMD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Charakterizovat znaky MHD, technickou základnu MHD, provozní a výkonové charakteristiky MHD. Zhodnotit kvalitu přemísťování v MHD, náklady a tržby MHD, tarifní systém MHD. Formulovat problematiku dispečerského řízení, tvorby grafikonů, jízdních řádů a dopravní sítě MHD.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Charakteristické znaky MHD, dopravní prostředky a infrastruktura MHD. Přepravní a dopravní charakteristiky, výkony a ukazatele využití vozidel MHD. Problematika dispečerského řízení, tvorby grafikonu dopravy a jízdních řádů MHD a dopravní sítě MHD. Definice kvality přemísťování MHD a metodika hodnocení kvality přemísťování MHD. Náklady,tržby a provozně ekonomická hlediska výběru vozidla MHD, tarifní systémy v MHD.

Compulsory literature:

1. Folprecht, J. - Křivda, V. - Frič, J.- Olivková, I. Městská hromadná doprava (vybrané statě). In skripta VŠB- Technická univerzita Ostrava. 1. vyd. Ostrava. 2005. 124 s. ISBN 80-248-0769-6 2. Surovec, P. Provoz a ekonomika silniční dopravy I., VŠB-TU Ostrava, 2000, ISBN – 80-7078-735-X 3. Surovec, P. Technológia hromadnej osobnej dopravy (cestná a mestská doprava). Žilinská univerzita, EDIS Žilina 1998, ISBN 80-7100-494-4.

Recommended literature:

Surovec, P.: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy. Žilina, ŽU 1999. Lacek, M.: Městská doprava, základy teorie a praxe II. Praha, NADAS 1984. http://issuu.com/michdor/docs/m16_text?e=7481937/1598817 http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zdopr/02_SD.pdf http://kds.vsb.cz/mhd/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek 1. Úvod do předmětu, základní pojmy, charakteristické znaky MHD. 2. Dopravní prostředky MHD. 3. Infrastruktura MHD. 4. Přepravní charakteristiky MHD. 5. Oběžná doba a rychlost v MHD. 6. Dopravní charakteristiky MHD. 7. Výkony MHD. 8. Ukazatele časového a výkonového využití vozidel MHD. 9. Dispečerské řízení MHD. Grafikon dopravy. Jízdní řád. 10.Kvalita přemísťování v MHD. 11.Metody hodnocení kvality MHD. 12.Dopravní síť MHD a její charakteristiky. 13.Náklady a tržby MHD. Tarifní systémy MHD. 14.Výběr dopravního prostředku. Provozně ekonomická hlediska výběru vozidla. Program cvičení 1. Seminář k problematice MHD. Diskuse. 2. Technické a provozní charakteristiky dopravních prostředků MHD. 3. Typy zastávek, vedení linek MHD. 4. Výpočty přepravní a dopravní nerovnoměrnosti, součinitele výměny cestujících. 5. Výpočty oběžné doby, oběžné rychlosti a jejich složek. 6. Výpočty kapacity, počtu vozidel na lince, intervalu dopravy. 7. Výpočty dopravních výkonů. Výpočty přepravních výkonů. 8. Kontrolní test 1. Výpočty počtu přepravených osob MHD. 9. Příklady výpočtu ukazatelů časového a výkonového využití vozidel MHD. 10. Hodnocení kritérií kvality přemísťování MHD. 11. Příklad uplatnění metody multikriteriálního hodnocení kvality MHD. 12. Výpočty charakteristik dopravní sítě MHD. 13. Výpočet nákladů na lince ze zadaných hodnot přímých a nepřímých nákladů. 14. Kontrolní test 2. Výběr dopravního prostředku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation: Rozsah povinné účasti

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner