342-3348/01 – Economy and Management in Transport 1 (EaMvD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analyzovat druhy podnikání v dopravě, rozpoznat a formulovat problematiku dopravního a přepravního procesu v dopravním podniku a dopravních služeb v sektoru služeb. Shrnout výsledky studie průběhu práce a pracovního času v dopravě a zhodnotit důsledky a účinky navržených změn. Navrhnout optimální strukturu nákladů a výnosů v dopravě. Zhodnotit marketingové strategie různých modelů. Dovednosti prokázat vyřešením semestrálního projektu. Vyučovací metody

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Základy podnikání a podnikatelské činnosti v dopravě, dopravní a přepravní procesy v podniku. Problematika dopravních služeb v sektoru služeb. Plánování práce, pracovního času v dopravě. Personální politika dopravního podniku. Manažerské přístupy k nákladům a výnosům v dopravě, tvorba ceny, manažerské řízení dopravního podniku jako celku. Marketing v dopravě a marketingový mix.

Compulsory literature:

SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. A KOL. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2010, 5. vydání, ISBN 978-80-7400-336-3 EISLER, J.: Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. Praha: VŠE Praha, 2008, ISBN 978-80-245-1416-1

Recommended literature:

EISLER, J.: Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě (Cvičebnice a pracovní sešit). Praha: VŠE Praha, 2010, ISBN 978-80-245-1641-7 http://issuu.com/michdor/docs/m16_text?e=7481937/1598817 http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zdopr/02_SD.pdf http://kds.vsb.cz/mhd/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Projekt-Projekt založení firmy v oblasti dopravy Test 1 Test 2

E-learning

Other requirements

Dovednosti prokázat vyřešením semestrální práce.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek 1. Úvod a základní pojmy 2. Organizace dopravního podniku, vedení a zánik podniku 3. Majetek, kapitál a finanční řízení dopravního podniku 4. Poptávka po dopravě 5. Nabídka dopravy 6. Příprava a plánování výkonů dopravního podniku 7. Náklady a výdaje dopravního podniku 8. Výnosy a příjmy dopravního podniku 9. Rentabilita v dopravě. 10. Cena a tvorba ceny 11. Investiční činnost dopravního podniku 12. Daně a daňová politika v oblasti dopravních služeb. 13. Marketing v oblasti dopravních služeb, marketingový mix. 14. Účetnictví dopravního podniku Program cvičení 1. Procvičování základních pojmů. 2. Plánovací proces, tvorba organizační struktury dopravního podniku. 3. Zadání projektu – „Projekt založení firmy v oblasti dopravy“ 4. Vytvoření podnikatelského záměru 5. Konzultace k projektu 6. Plánování výkonů dopravní firmy 7. Zakladatelský rozpočet – náklady dopravní firmy 8. Test 1. Výnosy a příjmy dopravní firmy 9. Výpočet kritického bodu rentability, ukazatelů rentability 10.Dokončení a zpracování závěru projektu 11.Prezentace a vyhodnocení projektu 12.Prezentace a vyhodnocení projektu. 13.Druhy odepisování majetku-výpočty 14.Test 2. Marketingové aktivity.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation: Rozsah povinné účasti

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment TDS K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner