342-3352/02 – Transport and Process Equipment Project (PDPZ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+4
Part-time Graded credit 0+18

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Ročníkový projekt je zadáván s ohledem na téma závěrečné práce. Důraz je kladen na výpočtářské metody a na grafické práce. Předpokládá se znalost práce na PC.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Ročníkový projekt je zadáván s ohledem na téma závěrečné práce. Důraz je kladen na výpočtářské metody a na grafické práce. Předpokládá se znalost práce na PC.

Compulsory literature:

[1] Křivda, Vladislav; Široký, Jaromír. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 82 s. ISBN 80-248-1269-X [2] ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, srpen 1997. 32 s. [3] ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, prosinec 1996. 32 s. [4] ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, leden 1996. 32 s. [5] Odborná literatura dle charakteru konkrétní Závěrečné práce.

Recommended literature:

[1] Farana, R., Smutný, L., Víteček, A. Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 68 s. ISBN 80-7078-737-6 [2] Horný, s. Počítačová typografie a design dokumentů. Průvodce světem tvorby dokumentů. 1. vyd. Grada Publishing, spol. s.r.o., Praha. 1997. 288 s. ISBN 80-7169-487-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Prezenční forma studia: Individuální práce studentů: a) technologické výpočty dle zadání bakalářské práce, b) projekční návrh konstrukční uzlu dle zadání bakalářské práce, c) konstrukční řešení, sestavný výkres + výrobní výkresová dokumentace dle zadání bakalářské práce. Kombinovaná forma studia: a) technologické výpočty dle zadání bakalářské práce, b) projekční návrh konstrukční uzlu dle zadání bakalářské práce, c) konstrukční řešení, sestavný výkres + výrobní výkresová dokumentace dle zadání bakalářské práce.

E-learning

V závěru semestru proběhne prezentace dosažených výsledků v Power Pointu projektové práce, tzv. bakalářského projektu. Kombinovaná forma studia: Pravidelné konzultace s vedoucím cvičení předmětu Projektová práce (Bakalářský projekt) a s vedoucím Závěrečné práce. V závěru semestru proběhne prezentace dosažených výsledků v Power Pointu projektové práce, tzv. bakalářského projektu.

Other requirements

Další požadavky na studenta nejsou V závěru semestru proběhne prezentace dosažených výsledků v Power Pointu projektové práce, tzv. bakalářského projektu. Kombinovaná forma studia: Pravidelné konzultace s vedoucím cvičení předmětu Projektová práce (Bakalářský projekt) a s vedoucím Závěrečné práce. V závěru semestru proběhne prezentace dosažených výsledků v Power Pointu projektové práce, tzv. bakalářského projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět „Ročníkový projekt“ je zadáván s ohledem na téma závěrečné práce. Je zaměřen na shrnutí a analýzu požadovaných znalostí z oblasti návrhu pevnostních a technologických částí i celků dopravních strojů, zdvihacích a manipulačních zařízení. V dílčích výukových týdnech se provádí technologické výpočty dle zadání bakalářské práce za účelem následného konstrukčního a projekčního návrhu konstrukční uzlu, či celku dopravně manipulačního zařízení. Je kladen důraz na: - výpočtářské metody, - na grafické zpracování a konstrukční provedení práce, předpokládá se znalost práce s CAD systémy a 3D kreslícího software na PC.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B0715A270011) Engineering (S02) Transport and process equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0715A270011) Engineering (S02) Transport and process equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner