342-6502/01 – Ročníkový projekt 342 Mgr (RP342Mgr)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4
Part-time Graded credit 0+18

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student dokáže vytvořit technickou zprávu dle platných norem a zásad (vč. citací) související s tématem diplomové práce a prokáže schopnost orientovat se v zadaném odborném problému.

Teaching methods

Project work

Summary

Ročníkový projekt je zadáván s ohledem na téma závěrečné práce. Důraz je kladen na výpočetní metody a na grafické práce. Projekt je založen na zpracování části tématu diplomové práce. Obsahuje výklad zásad pro vypracování diplomové práce, pravidel pro formulaci problému, metod analýzy problému, metod zpracování a experimentálních technik. Projekt zahrnuje prezentaci a její hodnocení z hlediska formálních požadavků.

Compulsory literature:

Křivda, Vladislav; Široký, Jaromír. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 82 s. ISBN 80-248-1269-X Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. Interní dokument FS FS_SME_05_003 verze: H. VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2017. ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, srpen 1997. 32 s. ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 s. ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 s. Odborná literatura dle charakteru konkrétní Závěrečné práce.

Recommended literature:

Petruželka, J. Ročníkový projekt - Jak psát bakalářskou práci. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. 37 s. Farana, R., Smutný, L., Víteček, A. Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 68 s. ISBN 80-7078-737-6 Horný, s. Počítačová typografie a design dokumentů. Průvodce světem tvorby dokumentů. 1. vyd. Grada Publishing, spol. s.r.o., Praha. 1997. 288 s. ISBN 80-7169-487-7 ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, srpen 1997. 32 s. ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, prosinec 1996. 32 s. ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, leden 1996. 32 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Odevzdání protokolu dle pokynů cvičícího a prezentace práce v programu MS PowerPoint. Klasifikovaný zápočet 51 – 100 bodů.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta nejsou v tomto předmětu definovány.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvodní prezentace témat řešených diplomových prací. 2. Prezentace řešitelských záměrů, stanovení rozsahu prací, které budou zpracovávány v předmětu. 3. Seznámení se zásadami tvorby diplomové práce. 4. - 13. Prezentace průběžných výsledků zpracování řešeného tématu, průběžné konzultace k postupu zpracování. 14. Závěrečná prezentace dosažených výsledků.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: 3 Presentation

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: 3 Presentation

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter