342-6516/01 – Working with databases (PsD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+2
Part-time Graded credit 6+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět předkládá základní informace a pojmy v oblasti databází a zpracování dat a následně se věnuje základním charakteristikám databázových systémů včetně ukázek těchto systémů. Cílem předmětu je aby studenti zvládli metodiku základního návrhu jednoduchého systému pro sběr a sledování provozních údajů vozidel včetně metodiky návrhu struktury dat informačních systémů.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Při výuce předmětu se studenti seznámí se základy návrhu systémů pro sběr dat na bázi relačních databází. Výuka je završena samostatným řešením semestrálního zadání.

Compulsory literature:

Sylaby na internetové adrese: lms.vsb.cz BELKO, Peter. Microsoft Access 2013: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4125-0. GROFF, James R. SQL: kompletní průvodce. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0369-2. LAURENČÍK, Marek. SQL: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 9788027107742. CONNOLLY, Thomas M. a Carolyn E. BEGG. Database systems: a practical approach to design, implementation, and management. 5th ed. Boston: Addison-Wesley, 2010. ISBN 978-0-321-52306-8.

Recommended literature:

SHEPHERD, Richard. Access VBA: výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3686-7. LACKO, Ľuboslav. 1001 tipů a triků pro SQL. Brno: Computer Press, 2011. 416 s. ISBN 978-80-251-3010-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Testy v polovině a na konci semestru. Samostatné zpracování semestrálního projektu.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Datové modelování a projektování datových struktur. Normalizace relací. Architektura databází. Datové modely v databázových systémech. Základní pojmy relační algebry. Dotazovací jazyky v databázových systémech. Tvorba tabulek v návrhovém zobrazení MS Accessu. SQL - Data Definition Language. Výběrové dotazy v návrhovém zobrazení MS Accessu. Vestavěné funkce SQL a pohledy. Formuláře a sestavy. Základy programovacího jazyka Visual Basic for Application. Microsoft ActiveX Data Objects - práce s daty pomocí VBA. Programovatelné objekty SQL - uživatelské funkce, uložené procedury a triggery. Tvorba databázové aplikace v MS Accessu. Seminární projekt

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (N1041A040013) Intelligent transport and logistics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040013) Intelligent transport and logistics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.