342-6518/01 – Dopravní infrastruktura (DInf)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2023/2024Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 21+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Popsat jednotlivé segmenty dopravní infrastruktury odpovídající příslušným druhům dopravy. Aplikovat získané poznatky v procesu plánování konkrétního druhu dopravy a příslušné dopravní cesty. Formulovat a vysvětlit vztah mezi dopravními prostředky a dopravní infrastrukturou

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Předmět seznamuje studenty s jednotlivými prvky dopravní infrastruktury. Pozornost je věnována zejména pozemním komunikacím (dálnice, silnice, místní komunikace), drahám (železnice, metro, tramvaj) a stavbám letišť.

Compulsory literature:

Tuzar, A., Pastor, O.: Teorie dopravních systémů, ASPI, 2007, ISBN: 978-80-7357-285-3. Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha, 2007 Bártová, H., Růžička, M.: Územní plánování a doprava, ABF, 2008. Plášek O., Zvěřina P., Svoboda R., Mockovčiak M.: Železniční stavby - železniční spodek a svršek, Akademické nakladatelství CERM 2007. 291 str. ISBN 80-214-2621-7 Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996

Recommended literature:

PUCHRÍK, J. Dopravní stavby. Brno : VUT v Brně, 2004. 216 s. ISBN 80-214-2814-7 SLABÝ, P.,DLOUHÁ E. Dopravní stavby a systémy 20, 30. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005, 161 s. ISBN 80-01-02453-9 HRDOUŠEK, V. a kol. Inženýrské stavby. Praha : INFORMATORIUM spol. s r.o., 2006. 216 s. ISBN 80-7333-048-2 Design Manual. Washington State Department of Transportation, USA, http://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/m22-01.htm MEYER, M. and E. Miller. Urban Transportation Planning. McGraw-Hill, 2000. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání tramvajových tratí

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola odevzdaných individuálních prací studentů, písemný test.

E-learning

Other requirements

Účast na cvičení v rozsahu minimálně 70%, neúčast musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Odevzdání všech úkolů zadaných k samostatnému vypracování studentem v požadovaném termínu a v předepsané formě.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod,základní legislativa. 2. Pozemní komunikace - rozdělení, směrové a výškové řešení, příčné uspořádání, odvodnění. 3. Vozovka a její konstrukce, zemní těleso pozemní komunikace, objekty v trase. 4. Místní komunikace pro motorovou dopravu, parkoviště a garáže, komunikace pro chodce a pro cyklisty, vzájemné křížení jednotlivých druhů dopravy, bezbariérovost v dopravě. 5. Křižovatky pozemních komunikací, sjezdy. 6. Rozdělení drah. Železniční stavby, železničních tratě, modernizace železniční sítě ČR. 7. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje (rozchod, směrové a sklonové poměry), prostorové uspořádání trati (průjezdní průřez, vzdálenosti os kolejí, vzdálenosti staveb od osy kol., prostorové uspořádání na mostech). Železniční svršek (konstrukce koleje, výhybky a výhybkové konstrukce). 8. Železniční spodek (stavby žel. spodku, konstrukce žel.spodku, zásady návrhu, odvodnění…). 9. Osobní, odstavná a třídící nádraží (účel, rozdělení, vybavení, ...),třídící nádraží (zásady, technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace KOMPAS), kolejiště průmyslových závodů, (účel, umístění, typy, vybavení,..). 10. Kolejová doprava ve městech, konstrukce trasy, stavební prvky. 11. Definice letiště a letištní plochy, rozdělení letišť na druhy, popis jednotlivých druhů letišť, rozdělení podle tříd a kategorií. 12. Faktory ovlivňující návrh letišť - geomorfologický tvar terénu, meteorologické podmínky, fyzikální vlastnosti terénu. 13. Vzletové a přistávací dráhy - stanovení směru a délky, rychlosti, dimenzování letištních vozovek, jakost povrchu. 14. Technické charakteristiky letišť. Objekty letištního zařízení. Heliporty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2023/2024 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: Minimálně 70% účast na cvičení. Neúčast musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. O důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Vypracování všech individuálních úkolů zadaných studentovi vyučujícím, jejich odevzdání v požadovaném termínu a v předepsané formě. Individuální konzultace nebo účast na cvičeních v termínech stanovených vyučujícím. Rozsah účasti na cvičení a zadávání úkolů v rámci ISP si domluví student s pedagogem při podání žádosti o ISP na začátku semestru.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter