342-6519/01 – Projecting of stations and nodes (PSaU)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Eva Ožanová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Eva Ožanová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2023/2024Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 17+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student se seznámí se základní problematikou projetování železničních stanic, zastávek a významných železničních uzlů, s konstrukčními prvky železničního svršku a spodku ve stanicích včetně odvodnění. Vypracováním projektu student získá dovednost formulovat problémy, sestavit návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení úloh z problematiky kolejové dopravy. Vyučovací metody

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Seznámení se základními pojmy a legislativou se zásadami projektování žel. stanic, konstrukčními prvky jako železniční svršek, žel. spodek, pražcové podloží ve stanicích a výhybnách, odvodněním ž. stanic, výhybkami a výhybkovými spojeními, zab.zařízením v ž.stanicích. Dále s účelem, rozdělením, uspořádáním kolejiště a vybavením osobních nádraží, odstavných nádraží, třídících nádraží, hlavního spádoviště třídících nádraží, automatizace spádovišť KOMPAS. Předmět se zabývá rovněž řešením kolejišť průmyslových závodů, ( účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..), stavbami železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky,výpravní budovy,přednádraží,skladiště,skládky),stavebním zařízením lokomotivního a vozového hospodářství, projektováním a realizací žel. stanic ve zvláštních podmínkách (vlivy důlní činnosti, na záplavových územích).

Compulsory literature:

- Plášek,Zvěřina,Svoboda,Mockovčiak: Železniční stavby-železniční spodek a svršek, CERM, 2004 - Plášek: Železniční stavby, Návody do cvičení, VUT-Brno, 1998 - Krejčiříková, Novák, Špačková: Železniční stanice a uzly: Návody ke cvičení, ČVUT, 1991 - Zvěřina P.: Železniční stanice a uzly: Návody ke cvičení, Ediční středisko Vysokého učení technického, Brno, 1990

Recommended literature:

- Ižvolt a kol.: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných tratí, VŠDS Žilina 1992 - Klimeš, Ferdinand: Železniční stavitelství 2. díl. Stanice a uzly ; 2. přeprac. vyd., Praha: SNTL, 1981 - Ross, Julian: Railway stations: planning, design and management, Oxford : Architectural Press, 2000, ISBN: 0750643765

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: - Základní pojmy, legislativa,zásady projektování žel. stanic (provozní podklady, průzkumy, obsah PD, všeobecné zásady navrhování), - Směrové a sklonové poměry ve ž. stanicích a přilehlých úsecích - Koleje (rozdělení, číslování, užit. délky, prostorové uspořádání, přechody mezi různými osovými vzdálenostmi kolejí) - Konstrukční prvky – železniční svršek, žel. spodek, pražcové podloží ve stanicích a výhybnách - Odvodnění žel. stanic - Výhybky a výhybková spojení, mateč. kolej, stromkové zhlaví - Zabezpečovací zařízení v žel. stanicích (pojmy, umístění, konstrukce...) - Osobní nádraží, odstavná nádraží (účel,rozdělení,uspořádání kolejiště, vybavení, ...) - Třídící nádraží (účel,rozdělení,uspořádání kolejiště,vybavení, ...), - Hlavní spádoviště třídících nádraží (umístění, tvar, návrh, kolejová zhlaví jednotlivých skupin – hlavní zásady,technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace KOMPAS) - Kolejiště průmyslových závodů (účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..) - Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...) - Stavební zařízení lokomotivního a vozového hospodářství - Železniční stanice ve zvláštních podmínkách - vlivy důlní činnosti (důlní oblasti, poklesová kotlina a její vlivy na železnici a ž.st.) a stavby žst. na záplavových územích Cvičení: Seznámení s projektovou dokumentací, provozní podklady k projektování žst., výpočet směrových a výškových prvků žst., výpočet podrobných bodů, poloha námezníků a návěstidel. Návrh konstrukce zhlaví, železničního svršku a prostorového uspořádání v železničních stanicích, Žel.spodek – zásady návrhu a vlastní návrh vč.odvodnění železniční stanice, stavby žel. spodku ve stanicích (Nástupiště, Rampy, Skládky, Nákladiště, Účelové komunikace, Zarážedla,Oplocení, zábradlí). Návrhy prvků osobních, nákladních nádraží (výpočet spádoviště...).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2023/2024 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.