345-0016/03 – Metal Forming (STV)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
PET75 prof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3
Part-time Credit and Examination 12+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The theory and technology of the exploited forming and research methods. The physical principle and mathematical theory of the plastic train. The analytical and experimental research methods. The bulk hot and cold forming. The sheet metal forming. The technology, design and methodology in forming production.

Compulsory literature:

DIETER G., E. Mechanical Metallurgy, third ed., Mc Graw-Hill Book Comp., N. Y., 1986 HASFORD, CADDEL. Metal Forming. Mechanics and Metallurgy. New York: Prentice- Hall, Inc. 1983. TAYLAN, SOO IK, GEGEL. Metal Forming. Fundamentals and Applications. ASM, Metals Park, OH 44073, 1983. ALTAN, T, OH, S. I. GEGEL, H. L. Metal forming, Fundamentals and Applications, ASM Metals Park. OH, 44073 ASM HANDBOOK Vol. 14, FORMING AND FORGING, ASM International, Metals Park Ohio 44073 MIELNIK, E. M. Metal Working Science and Engineering, McGraw Hill, Inc.,1991 AVITZUR, B. Handbook of Metal Forming Processes, John Wiley and Sons, 1983

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Klasifikace, charakteristiky a systém technologie tváření. Fyzikální základy plast. deformace. Napětí a deformace. 2. Podmínky plasticity, zákony tváření. Přetvárné odpory, tvařitelnost. 3. Plastická nestabilita, anizotropie. Rychlost deformace a teploty. 4. Přibližné metody analýzy. Ideální deformační práce, metoda tenkých řezů. 5. Metoda kluzových čar. Modelování technologických procesů tváření. 6. Pěchování a volné kování. Zápustkové kování. 7. Parametry zápustkového kování. Objemové tváření za studena. 8. Dopředné protlačování. Zpětné protlačování. 9. Tažení drátů a trubek. Povrchové tváření. Příčné klínové válcování. 10. Tváření vysokými parametry. Dynamické objemové tváření. 11. Hluboké tažení plechu. Rotační výtažky z plechu. 12. Technologie tažení plechu. Nerotační výtažky z plechu. 13. Ohýbání plechů a tyčí. Technologie ohýbání a zkružování tyčí a plechů. 14. Stříhání plechů a profilů. Volné stříhání, vystřihování a přesné stříhání. 15. Technologičnost konstrukce a součástí vyráběných tvářením. Metodika technologické přípravy výroby tvářením. Cvičení: 1. Konstitutivní matice. Zpracování dat. 2. Pěchování. Příprava dat. 3. Pěchování. Modelový výpočet. 4. Pěchování. Vyhodnocení modelu. 5. Zápustkové kování. Příprava dat. 6. Zápustkové kování. Modelový výpočet. 7. Zápustkové kování. Vyhodnocení modelu. 8. Dopředné a zpětné protlačování. Příprava dat. 9. Dopředné a zpětné protlačování. Modelový výpočet. 10. Dopředné a zpětné protlačování. Vyhodnocení modelu. 11. Tažení válcové nádoby. Zpracování dat. 12. Tažení válcové nádoby. Modelový výpočet. 13. Tažení válcové nádoby. Vyhodnocení modelu. 14. Ohýbání plechu. Zpracování dat. 15. Ohýbání plechu. Modelový výpočet a vyhodnocení. Otázky: 1. Tváření jako systém, požadavky úplného řešení úloh tváření. 2. Napjatost, transformace složek, tenzor a deviátor napětí, diferenciální rovnice rovnováhy, Mohrovy kružnice napětí. 3. Stav deformace, poměrná a skutečná deformace, tenzor, transformace složek, Mohrovy kružnice deformace. 4. Podmínky plasticity a jejich srovnání, zákony plastické deformace. 5. Základní formulace teorií plasticity. 6. Plastická nestabilita, anizotropie, rozměrová nehomogenita. 7. Vliv rychlosti a teploty deformace, superplasticity, deformační teplot. 8. Výpočtové metody ve tváření, podrobný popis vybrané metody. 9. Experimentální metody ve tváření. 10. Modelová technika tvářecích procesů. 11. Napjatost a deformace při pěchování a volném kování. 12. Technologické parametry pěchování a volného kování. 13. Napjatost a tok materiálu při zápustkovém kování. 14. Technologické parametry zápustkového kování. 15. Napjatost a deformace při objemovém tváření za studena. 16. Technologické parametry dopředného a zpětného protlačování. 17. Technologické parametry tažení drátů a trubek. 18. Tváření vysokými energiemi, dynamické objemové tváření. 19. Příčné klínové= válcování a povrchové tváření. 20. Napjatost a deformace při tažení plechu. 21. Technologické parametry tažení rotačních tvarů. 22. Technologické parametry tažení nerotačních tvarů. 23. Napjatost a deformace při ohýbání a zkružování. 24. Technologické parametry ohýbání a zkružování. 25. Odpružení materiálu a zbytková pnutí při ohýbání. 26. Napjatost a deformace při stříhání a vystřihování. 27. Technologické parametry volného stříhání. 28. Technologické parametry vystřihování a přesného stříhání. 29. Zásady technologičnosti konstrukce tvářených součástí. 30. Metodika technologické přípravy výroby.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 18  0
                Oral Oral examination 52  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner