345-0018/04 – Welding (SVAR)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOU40 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3
Part-time Credit and Examination 17+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Pro studium magisterské: Přednášky: 1. Tavné a tlakové svařování. Přehled metod svařování. Teplotní cyklus svařování a jeho vliv na rozdělení tavných svarů na charakteristické dílčí oblasti. 2. Deformační cyklus svařování. Rozdělení vnitřních napětí a deformací a příčiny jejich vzniku. Vliv technologie svařování. 3. Tepelné zpracování svarových spojů. Žíhání na snížení vnitřních napětí. Popouštění svarových spojů. normalizační žíhání svarových spojů. Místní tepelné zpracování svarových spojů. 4. Destruktivní zkoušky svarových spojů. Zkoušky tahem, ohybem, tvrdostí, rázem v ohybu a jejich hodnocení. Zkoušky makro a mikrostruktury. 5. Nedestruktivní zkoušky svarových spojů. Vizuální zkouška. Penetrační a magnetická zkouška a jejich hodnocení. 6. Zkoušky prozářením, ultrazvukem. 7. Přehled trhlin vznikajících ve svarových spojích. 8. Svařitelnost materiálů. Veličiny ovlivňující svařitelnost. Ekvivalentní uhlík. Význam teploty předehřevu a její výpočet. 9. Svařitelnost uhlíkových, mikrolegovaných a TMZ ocelí. 10. Svařitelnost nízkolegovaných ocelí. 11. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí. 12. Svařitelnost litiny a litých ocelí. 13. Svařitelnost hliníku. 14. Svařitelnost mědi a jejich slitin, svařitelnost titanu. 15. Svařování plastů. Cvičení: 1. Úvod cvičení, seznámení s programem cvičení a podmínky udělení zápočtu, bezpečnostní školení. Svařované konstrukce. 2. Zadání programu č. 1 - Technologický postup svařování ocelové konstrukce. 3. Volba základního a přídavného materiálu. Teplotní režim svařování. 4. Zpracováí programu č. 1. 5. Metalografické hodnocení tepelně ovlivněné zóny. Hodnocení trhlin vznikajících při svařování - praktické ukázky vad svarových spojů. 6. Způsoby výpočtu teplot předehřevů pro jednotlivé oceli. Metody měření teplot. 7. Hodnocení svařitelnosti kontrukčních ocelí. zadání programu č. 2 - Svařitelnost ocelí. 8. Zpracování programu č. 2. 9. Laboratorní cvičení - svařování hliníku, svařování vysokolegovaných ocelí. 10. Laboratorní cvičení - hodnocení užitných vlastností svarových spojů - destruktivní zkoušky. 11. Laboratorní cvičení - hodnocení vlastností svarových spojů - nedestruktivní zkoušky 1. 12. Laboratorní cvičení - hodnocení vlastností svarových spojů - nedestruktivní zkoušky 2. 13. Exkurze do průmyslového podniku. 14. Písemný test. Příklady přídavných zařízení - polohovadel a manipulátorů používaných v praxi. 15. Závěrečné cvičení, odevzdání a hodnocení programů, zápočty. Pro studium distanční: Přednášky: 1. Vznik svarového spoje kovových materiálů. Teplotní cyklus svařování. Tepelně ovlivněná oblast svarových spojů. 2. Svarový kov. Vznik svarové lázně. Krystalizace svarové lázně. Metalurgické procesy při svařování. 3. Strusky. Tavidla. Obaly elektrod. 4. Absorpce plynů ve svarech. Segregace a likvace. Vlastnosti svarových kovů. 5. Svařitelnost materiálů, záruky svařitelnosti. Praskavost svarových spojů. 6. Praskavost svarových spojů za studena. Výpočty teplot předehřevu. Zkoušky praskavosti. 7. Lamelární praksání. Žáhací trhliny. Podnávarové trhliny. Korozní praksání. 8. Svařitelnost nelegovaných konstrukčních ocelí. Svařitelnost nízkolegovaných ocelí. Svařitelnost vysokolegovaných a austenitických ocelí. 9. Deformační cyklus svařování. Deformace a pnutí ve svarových spojích. 10. Teorie tepelného dělení materiálu kyslíkem. Torie pájení kovů. Pájky a tavidla.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.