345-0032/02 – Tvařitelnost kovů a nekonvenční metody tváření (TMNM)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
PET75 prof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
RUS80 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu budou rozšířeny základní vědomosti o tvářecích procesech. Bude definována tvařitelnost, při objemovém a plošném tváření za tepla a za studena. Popsány experimentální techniky stanovení tvařitelnosti kovů. Budou představeny moderní a výjimečné metody tváření jako tváření vysokými rychlostmi a energiemi, tváření ultrazvukem a superplatiské tváření.

Povinná literatura:

PETRUŽELKA, J.: Tvařitelnost a nekonvenční metody tváření, 2000, VŠB - TU Ostrava, 148 s. PETRUŽELKA, J.: Tvařitelnost a nekonvenční metody tváření, část 2. Nekonvenční metody ve tváření, 2000, VŠB - TU Ostrava, 112 s. ČADA, R. Tvářítenost ocelových plechů. Repronis Ostrava. 2001. ISBN 80-86122-77- 8

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznam přednášek 1 Tvařitelnost - definice, kriteria, proměnné 2 Tvařitelnost při plošném tváření 3 Plastická nestabilita. Limitní diagramy - teoretická východiska 4 Limitní diagramy - experiment 5 Technologická tvařitelnost při plošném tváření 6 Objemové tváření za studena - zkoušky tvařitelnosti 7 Tvařitelnost za tepla 8 Dynamický materiálový model, teoretická východiska. 9 Dynamický materiálový model, experiment a aplikace. 10 Superplasticita, izotermické tváření 11 Drobené a kumulativní deformace 12 Tváření prášků 13 Hydrostatické protlačování . Hydrodynamické mazání 14 Tváření vysokými rychlostmi a energiemi 15 Tváření s ultrazvukem Seznam cvičení 1 Seznámení s programem cvičení, literaturou, bezpečností práce. Zadání programu č. 1 „Tahová zkouška a diagram mezních deformací plechu“. 2 Příprava a proměření plochých zkušebních tyčí, provedení tahových zkoušek se zápisy závislosti síly na prodloužení, změření trhacích tyčí po provedených zkouškách. 3 Vyhodnocení zkoušek jednoosým tahem na počítači. Výpočet mechanických vlastností, součinitelů plošné a plastické anizotropie mechanických vlastností plechu, exponentu deformačního zpevnění, indexu tvářitelnosti. 4 Nakreslení diagramu mezních deformací zkoušeného plechu pro lokální a pro difúzní nestabilní stav. Zadání programu č. 2 „Metoda deformačních sítí a tažení hlubokého válcového výtažku“. 5 Nakreslení výkresu deformační sítě, výpočet potřebné síly přidržovače, součinitele odstupňování tahů, teoretické výšky výtažku. Výroba kruhových přístřihů z plechu a jejich orýsování. 6 Nanesení deformační sítě na kruhové přístřihy ražením s využitím přípravku pro vytváření vtisků s regulací razicí síly. Experimentální tažení hlubokých válcových výtažků z vyrobených přístřihů na zkušebním tažidle. 7 Změření skutečné průměrné výšky jednotlivých válcových výtažků a průměrných výšek cípů. Vyhodnocení deformačních sítí na jednotlivých výtažcích s využitím počítače. 8 Nakreslení průběhů jednotlivých vypočtených hodnot po délce povrchové křivky na jednotlivých válcových výtažcích. Zakreslení zjištěných deformačních stavů do diagramu mezních deformací použitého plechu. 9 3. prog. Objemové zkoušky tvařitelnosti, konvenční tahová zkouška. 10 Vyhodnocení a aproximace tahového diagramu. 1. test-45min 11 4. prog. Speciální tahová zkouška, Cocroft-Lathamovo kriterium tvařitelnosti, metodika a příklad hodnocení 12 Speciální pěchovací zkouška, limitní diagram Kuhn-Lee (KL), metodika experimentu a hodnocení. 13 5. prog. Vliv různého typu maziva na tvařitelnost, hodnocení KL zkouškou 14 6. prog. Pěchovací zkouška za vysokých def. rychlostí, prováděná na vačkovém plastometru, zkouškou.. 15 Vliv rychlosti deformace na tvařitelnost, hodnocení pěchovací. 2. test- 45min Osnova konzultací 1. 5 hod Tvařitelnost - definice, kriteria, proměnné. Tvařitelnost při plošném tváření. Plastická nestabilita. Limitní diagramy - teoretická východiska. Limitní diagramy – experiment. Technologická tvařitelnost při plošném tváření. Tvařitelnost při objemovém tváření za studena. 2. 5 hod Tvařitelnost za tepla. Dynamický materiálový model, teoretická východiska. Dynamický materiálový model, experiment a aplikace. Superplasticita, izotermické tváření. Drobené a kumulativní deformace. Tváření prášků. Hydrostatické protlačování . Hydrodynamické mazání. Tváření vysokými rychlostmi a energiemi. Tváření s ultrazvukem 3. 2 hod Metodika zkoušek tvařitelnosti při plošném tváření. Metodika zkoušek tvařitelnosti při objemovém tváření.Zadání tématu programu. Seznam otázek 1. testu, každému studentovi bude vygenerováno 10 otázek 1 Definice tvařitelnosti 2 Definice technologické tvařitelnosti 3 Jaký je hlavní mechanismus porušení při objemovém tváření 4 Jaký je hlavní mechanismus porušení při plošném tváření 5 Nakreslete schematicky koncepci porušení tvárným lomem 6 Napište dvě kriteria tvařitelnosti 7 Definice přetvárného odporu 8 Přirozený přetvárný odpor, celkový přetvárný odpor 9 Nakreslete závislost přetvárného odporu na deformaci, napište jednu matematickou funkci pro jeho aproximaci 10 Nakreslete schematicky závislost přetvárného odporu na teplotě 11 Jaká je závislost tvařitelnosti na teplotě tavení 12 Jaká je závislost tvařitelnosti na kritickém smykovém napětí, čím je ovlivňováno kritické smykové napětí 13 Jak závisí tvařitelnost uhlíkových ocelí na obsahu C 14 Jak závisí tvařitelnost nerezavejících austenitických ocelí na obsahu Cr 15 Jak závisí tvařitelnost nerezavejících austenitických ocelí na obsahu Ni 16 Jak závisí tvařitelnost uhlíkových ocelí na obsahu velikosti zrna 17 Jak ovlivňují tvařitelnost C ocelí inkluze a sekundární fáze 18 Jak ovlivňují tvařitelnost austenitických nerezavějících ocelí inkluze a sekundární fáze 19 Jak závisí tvařitelnost uhlíkových ocelí způsob vyloučení perlitu 20 Jaké inkluze jsou z hlediska tvařitelnost nejvíce nebezpečné 21 Jaké inkluze jsou z hlediska tvařitelnost nejméně nebezpečné 22 Jaký je mechanismus ovlivnění tvařitelnosti tlakovou napjatostí 23 Nakreslete schématicky závislost tvařitelnosti na stavu napjatosti 24 Jaká kriteria tvařitelnosti lze získat při tahové zkoušce, napište dvě 25 Jaké ukazatele tvařitelnosti lze získat při tahové zkoušce, napište dva 26 Napište Kuhnovo kriterium tvařitelnosti při tlakové zkoušce 27 Jaké ukazatele tvařitelnosti lze získat při tlakové zkoušce, napište jeden 28 Definice tváření za tepla 29 Jaké změkčovací mechanismy snižují přetvárný odpor při tváření za tepla 30 Co rozhoduje o uplatnění jednotlivých změkčovacích mechanismů 31 Popište tváření jako energetický systém 32 Definujte kritérium - účinnost disipace energie 33 Definujte kritérium – parametr metalurgické nestability 34 Popište heslovitě experiment DMM 35 Popište heslovitě aplikaci DMM u stacionárních tvářecích procesů 36 Popište heslovitě aplikaci DMM u nestacionárních tvářecích procesů 37 Jak lze rozdělit ztrátu stability podle rozměrů polotovaru 38 Na čem závisí okamžik ztráty stability (na jakých proměnných) 39 Jak velká je max. homogenní deformace při jednoosé napjatosti 40 Jak velká je max. homogenní deformace při dvojosé napjatosti 41 Jak závisí okamžik vzniku krčku na rozměrové nebo strukturní nehomogenitě, (graf s popisem) 42 Jak závisí okamžik vzniku krčku součiniteli vlivu rychlosti deformace, (graf s popisem) Seznam otázek 2. testu, každému studentovi bude vygenerováno 10 otázek 1 Definice superplasticity 2 Podmínky strukturní superplastické deformace 3 Nejvýznamnější technické superplastické materiály 4 Superplastické výrobní technologie 5 Základní technické problémy provozních superplastických technologií 6 Výhody využití práškových polotovarů 7 Nakreslete schéma hlavních operací práškové metalurgie 8 Uveďte jednu provozní technologii výroby prášků a jednu technologii tváření prášků 9 Technologie HIP, CIP definice schéma 10 Pseudoprocesy 11 Rozdělení metod tváření vysokými parametry 12 Princip pneumatiko mechanických HERF bucharů 13 Rozdělení technologií tváření výbuchem, nakreslit schéma jedné technologie 14 Rozdělení technologií elektrohydraulického tváření, nakreslit schéma jedné technologie 15 Rozdělení technologií elektromagnetického tváření, nakreslit schéma jedné technologie 16 Teoretický princip hydrostatického tváření 17 Nakreslete závislost skutečného napětí na deformaci a hydrostatickém tlaku 18 Nakreslete schéma hydrostatického tváření 19 Výhody hydrostatického tváření 20 Hlavní technické problémy hydrostatického tváření 21 Napište rovnici pro smykové napětí pro model hydrodynamického tření 22 Napište symbolicky vztah pro velikost tlaku v tlakové mezeře 23 Nakreslete schématicky systém tlakového mazání při hlubokém tažení se ztenčením stěny 24 Nakreslete schématicky tažný nástroj pro hydrodynamické tažení drátu 25 Nakreslete schématicky hydrodynamický tažený trn pro tažení trubek 26 Z čeho sestávají ultrazvuková zařízení pro aplikace v tváření 27 Jak ovlivňuje ultrazvuk tvářecí proces a na čem závisí velikost tohoto účinku 28 Jak je vysvětlován mechanismus vlivu ultrazvuku při tváření 29 Jakých systémů se používá při tažení trubek, nakreslete jeden schématicky 30 Jakých systémů se používá při hlubokém tažení, nakreslete jeden schématicky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 40  0 3
        Písemka Písemka 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.