345-0051/01 – Economics and Management of Enterprice (EaŘP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+12
Combined Credit and Examination 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti - získají celkový obraz o dané problematice, - dokáží popsat strukturu závodu, řídícího systému závodu, úseků a jejich funkci, - budou znát pojmy z oblasti produkce podnikatelské jednotky, - budou se orientovat v základních výkazech podnikatelských jednotek, - budou znát základní typy kalkulací, - dokáží rozlišit mezi kalkulací úplných a neúplných nákladů, - budou umět použít kalkulační metody na konkrétních příkladech.

Teaching methods

Summary

Úvod do řízení, výrobní systém,zásady OŘ, formy, metody, procesy,normativní základna THN, význam, členění, stanovení, TPV, funkce, úkoly, dokumentace, operativní řízení výrob. procesů, organizace a řízení pomocných a obslužných procesů,normativní základna a její využití pro řízení,řízení jakosti, význam, ekonomika, pokrok v technologiích a řízení výroby.

Compulsory literature:

[1]NOVÁK, J. Organizace a řízení výroby - syllaby přednášek. Ostrava,2001.110 s. [2]LÍBAL,V.-KOL.Organizace a řízení výroby.Praha: SNTL Praha,1989. 558s. ISBN-80-03-00050-5 [3]TOMEK,G.-VÁVROVÁ,V.Řízení výroby. Praha:Grada Publishing, 1999.439s. ISBN-80-7169-578-5. [4]LEŠČIN, M., STERN,J., DUPAĽ, A. Leščišin, M., Stern, J.,Dupaľ, A. Manažment výroby 1.a 2., Bratislava: EKONÓM,1998.ISBN-80-225-0911-6,ISBN-80-225-1059-9. [5]NOVÁK, J. Ekonomika a management. Ostrava: VŠB- TUO,1995. ISBN 80-7778-250-1.83s.

Recommended literature:

[1]NOVÁK, J. Ekonomika řízení provozu-syllaby přednášek. Ostrava. 2001. 50 s. [2]FOLLPRECHT, J. Řízení strojírenských provozů. Praha: SNTL Praha, 1984. 348s. [3]SYNEK, M. – kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996. 455s. ISBN 80-7169-211-5 [4]VYSUŠIL, J. Základy managementu. Praha: HZ Praha, 1996. 296s. ISBN 80-86009-00-9 [5]NĚMEC, V. Řízení a ekonomika firmy. Praha: Grada Publishing, 1998. 320s. ISBN 80-7169-613-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvod do řízení, výrobní systém 2. Zásady OŘ, formy, metody, procesy 3. Normativní základna 4. THN, členění, stanovení a význam řízení 5. TPV, funkce, úkoly, dokumentace, 6. TPV organizace a plánování 7. Operativní řízení výrob. procesů 8. Regulace a koordinace výroby, změnové řízení 9. Organizace práce na pracovištích 10.Řízení pomocných a obslužných procesů 11.Normativní základna a její využití pro řízení 12.Řízení jakosti, význam, ekonomika 13.Pokrokové v technologiích a řízení výroby 14.Racionalizace výroby 15.Metody racionalizace Cvičení: 1. Stanovení koeficientu významnosti 2. Metody vícekriteriálního hodnocení 3. Organizace a organizační struktury 4. CPM 5. PERT 6. Datová základna a její tvorba 7. Datová základna a její tvorba 8. Normy spotřeby materiálů 9. Řízení zásob materiálů 10.Organizace výrobního systému 11.Tvorba norem spotř. práce 12.Kapacitní propočty 13.Metody racionalizace práce 14.Snímek pracovního dne 15.Operativní řízení výroby

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner