345-0313/06 – Certifikace výrobků (CV)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student: - bude schopen orientace v problematice současného vnímání kvality; - dokáže pochopit základní ekonomické souvislosti managementu kvality; - bude umět využívat základní techniky a nástroje managementu kvality; - bude se orientovat ve výrobkové certifikaci a aplikovat právní požadavky na výrobky - bude umět zpracovat ES prohlášení o shodě podle modulu A.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se řadí do skupiny oborových předmětů, navazuje a rozvíjí učivo z oblasti managementu, organizace a řízení nebo projektování výrobních procesů a systémů. Studenti získají základní znalosti z oblasti prokazování shody a certifikace výrobků a systémů. Seznámí se s souborem norem ISO 9001, 9004, 19011 a své tvůrčí myšlení rozvinou při aplikaci metod a nástrojů budování a řízení systémů jakosti. Cílem tohoto předmětu je foromování odborného profilu absolventa, který bude řídit výrobní procesy a systémy v průmyslových firmách.

Povinná literatura:

[1] NENADÁL, J. - NOSKIEVIČOVÁ, D. - PETŘÍKOVÁ, R. - PLURA, J.- TOŠENOVSKÝ, J. Moderní systémy řízení jakosti. Praha. Management Press. 2000, 282 s. [2] DENTCH, Milton P. The ISO 9001:2015 implementation handbook: using the process approach to build a quality management system. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2017. ISBN 978-0-87389-938-3. [3] SKALÍK, P. Prokazování shody výrobků.[online] 2007. [4] Sbírka zákonů – Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění [5] Soubor norem řady ISO 9000

Doporučená literatura:

[1] PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer Press, 2001. [2] HUTYRA, M. a kol. Management jakosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace: 1. Vývoj a péče o jakost a ekonomika jakosti, technická harmonizace a globální přístup k posuzování shody 2. Obecná bezpečnost výrobků, Povinnosti výrobce při uvedení výrobků na trh, posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb. a postup pro vydání ES prohlášení o shodě 3. Modulární koncepce prokazování shody výrobků, výrobková certifikace, činnost certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků 4. Normy řady ISO 9000 a 10000 a dokumentace o jakosti, obsah o použití normy EN ISO 9001 5. Zabezpečení jakosti v předvýrobní etapě – činnost projekce a konstrukce (FMEA, QFD), stanovení procesů a vazeb mezi procesy, trvalé zlepšování procesů 6. Management zdrojů (lidské, hmotné, informační, finanční), měření a analýzy systému jakosti (hodnocení spokojenosti zákazníků, audity) 7. Trvalé zlepšování systému jakosti (nápravná a preventivní opatření, řízení neshod, audity) 8. Statistické metody - statistická regulace procesů, statistická přejímka 9.Audity jakosti podle ISO 19011 Semináře doplňují bloky konzultací. Otázky: 1. Vývoj a péče o jakost, základní pojmy 2. Ekonomika jakosti, sledování nákladů na jakost 3. Překážky jednotného trhu (věcné, technické, daňové). 4. Princip ověřování a vzájemného uznávání shody. 5. Nový přístup k technické harmonizaci a normalizaci. 6. Globální přístup k posuzování shody. 7. Schéma vztahů procesu notifikace, akreditace a certifikace. 8. Obecná bezpečnost výrobků, Povinnosti výrobce při uvedení výrobků na trh (Z102/2001 Sb.) 9. Posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb. 10.Modulární koncepce prokazování shody výrobků 11.Postup pro vydání ES prohlášení o shodě, obsah dokumentu ES prohlášení o shodě 12.Výrobková certifikace, činnost certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků 13.Podstata a cíl řízení jakosti, normy řady ISO 9000 14.Obsah o použití normy EN ISO 9001 15.Zásady postupu při zavádění a udržování a trvalém zlepšování systému řízení jakosti 16.Zabezpečení jakosti v předvýrobní etapě – činnost projekce a konstrukce (FMEA, QFD atd.). 17.Zabezpečení jakosti ve výrobě 18.Úloha vedení, strategie jakosti, odpovědnost za jakost, dokumentace systému jakosti, dokumentace o jakosti a záznamy o jakosti 19.Stanovení procesů a vazeb mezi procesy, trvalé zlepšování procesů 20.Management zdrojů (lidské, hmotné, informační, finanční) 21.Měření a analýzy systému jakosti (hodnocení spokojenosti zákazníků, audity) 22.Trvalé zlepšování systému jakosti (nápravná a preventivní opatření, řízení neshod, audity) 23.Statistické metody - statistická regulace procesů 24.Statistické metody - statistická přejímka 25.Sedm nástrojů jakosti „základních“ 26.Sedm nástrojů jakosti „nových“

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Projekt Projekt 50  25
        Písemka Písemka 50  26
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku