345-0313/08 – Certifikace výrobků (CV)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student: - bude schopen orientace v problematice současného vnímání kvality; - dokáže pochopit základní ekonomické souvislosti managementu kvality; - bude umět využívat základní techniky a nástroje managementu kvality; - bude se orientovat ve výrobkové certifikaci a aplikovat právní požadavky na výrobky - bude umět zpracovat ES prohlášení o shodě podle modulu A.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se řadí do skupiny oborových předmětů, navazuje a rozvíjí učivo z oblasti managementu, organizace a řízení nebo projektování výrobních procesů a systémů. Studenti získají základní znalosti z oblasti prokazování shody a certifikace výrobků a systémů. Seznámí se s souborem norem ISO 9001, 9004, 19011 a své tvůrčí myšlení rozvinou při aplikaci metod a nástrojů budování a řízení systémů jakosti. Cílem tohoto předmětu je foromování odborného profilu absolventa, který bude řídit výrobní procesy a systémy v průmyslových firmách.

Povinná literatura:

[1] NENADÁL, J. - NOSKIEVIČOVÁ, D. - PETŘÍKOVÁ, R. - PLURA, J.- TOŠENOVSKÝ, J. Moderní systémy řízení jakosti. Praha. Management Press. 2000, 282 s. [2] DENTCH, Milton P. The ISO 9001:2015 implementation handbook: using the process approach to build a quality management system. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2017. ISBN 978-0-87389-938-3. [3] SKALÍK, P. Prokazování shody výrobků.[online] 2007. [4] Sbírka zákonů – Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění [5] Soubor norem řady ISO 9000

Doporučená literatura:

[1] PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer Press, 2001. [2] HUTYRA, M. a kol. Management jakosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace: 1. Vývoj a péče o jakost a ekonomika jakosti, technická harmonizace a globální přístup k posuzování shody 2. Obecná bezpečnost výrobků, Povinnosti výrobce při uvedení výrobků na trh, posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb. a postup pro vydání ES prohlášení o shodě 3. Modulární koncepce prokazování shody výrobků, výrobková certifikace, činnost certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků 4. Normy řady ISO 9000 a 10000 a dokumentace o jakosti, obsah o použití normy EN ISO 9001 5. Zabezpečení jakosti v předvýrobní etapě – činnost projekce a konstrukce (FMEA, QFD), stanovení procesů a vazeb mezi procesy, trvalé zlepšování procesů 6. Management zdrojů (lidské, hmotné, informační, finanční), měření a analýzy systému jakosti (hodnocení spokojenosti zákazníků, audity) 7. Trvalé zlepšování systému jakosti (nápravná a preventivní opatření, řízení neshod, audity) 8. Statistické metody - statistická regulace procesů, statistická přejímka 9.Audity jakosti podle ISO 19011 Semináře doplňují bloky konzultací. Otázky: 1. Vývoj a péče o jakost, základní pojmy 2. Ekonomika jakosti, sledování nákladů na jakost 3. Překážky jednotného trhu (věcné, technické, daňové). 4. Princip ověřování a vzájemného uznávání shody. 5. Nový přístup k technické harmonizaci a normalizaci. 6. Globální přístup k posuzování shody. 7. Schéma vztahů procesu notifikace, akreditace a certifikace. 8. Obecná bezpečnost výrobků, Povinnosti výrobce při uvedení výrobků na trh (Z102/2001 Sb.) 9. Posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb. 10.Modulární koncepce prokazování shody výrobků 11.Postup pro vydání ES prohlášení o shodě, obsah dokumentu ES prohlášení o shodě 12.Výrobková certifikace, činnost certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků 13.Podstata a cíl řízení jakosti, normy řady ISO 9000 14.Obsah o použití normy EN ISO 9001 15.Zásady postupu při zavádění a udržování a trvalém zlepšování systému řízení jakosti 16.Zabezpečení jakosti v předvýrobní etapě – činnost projekce a konstrukce (FMEA, QFD atd.). 17.Zabezpečení jakosti ve výrobě 18.Úloha vedení, strategie jakosti, odpovědnost za jakost, dokumentace systému jakosti, dokumentace o jakosti a záznamy o jakosti 19.Stanovení procesů a vazeb mezi procesy, trvalé zlepšování procesů 20.Management zdrojů (lidské, hmotné, informační, finanční) 21.Měření a analýzy systému jakosti (hodnocení spokojenosti zákazníků, audity) 22.Trvalé zlepšování systému jakosti (nápravná a preventivní opatření, řízení neshod, audity) 23.Statistické metody - statistická regulace procesů 24.Statistické metody - statistická přejímka 25.Sedm nástrojů jakosti „základních“ 26.Sedm nástrojů jakosti „nových“

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1.(první) konzultaci.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.