345-0316/02 – Legislature and Quality Controlling in Surface Treatment (LŘJPÚ)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits3
Subject guarantordoc. Ing. František Kristofory, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. František Kristofory, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI30 doc. Ing. František Kristofory, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je: seznámit studenty s bezpečností, legislativou, kontrolou jakosti a odpadními produkty z provozů povrchových úprav, metodikou čištění odpadních vod a vodním hospodářstvím, maloodpadovými technologiemi a návaznými ekologickými předpisy .

Teaching methods

Lectures

Summary

Organické a anorganické povlaky na kovových a nekovových materiálech. Ochrana životního prostředí, ekologické odpady, zpracování odpadů a odpadních vod. Legislativní nařízení. Vliv předúprav na kvalitu povlaků, vhodné způsoby nanášení, požadavky na jakosti, ISO 9000-9004, normy související s životním prostředím, likvidací odpadů, vodním hospodářstvím, ochranou ovzduší, ochranou přírody, prevence závažných havárií, mezinárodní úmluvy.

Compulsory literature:

POPL,M; FÄHNRICH J. Analytická chemie životního prostředí, 4. vydání 1999, VŠCHT Praha, 218 s., ISBN 80-7080-336-3 PALEČEK, J.; LINHART, I.; Horák, J. Toxikologie a bezpečnost práce v chemii, VŠCHT Praha 1996, 189 s., ISBN 80-7080-266-9 VEJVODA,J., MACHAČ, P., BURYAN P., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, VŠCHT Praha 2003, 226 s., ISBN 80-7080-517-X FUKA, T,; KRISTOFORY, F., Elektrochemické povlakování, 4.díl, VŠB - TU Ostrava, 2005, 113 s, ISBN 80-248-0930-3 MOHYLA, M.: Technologie povrchových úprav kovů. VŠB, Ostrava, 1995 KRISTOFORY, F., Legislativa a řízení jakosti v povrchových úpravách [online]. poslední aktualizace 31. 8. 2009. [citováno 16. 12. 2009]. URL: <http://www.345.vsb.cz/KE%20vyuka/Bezpecnost_a_legislativa_v_PU1.pdf>

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Právní úprava technické normalizace zákon č. 22/1997 Sb. 2. Životní prostředí všeobecně. 3. Životní prostředí všeobecně. 4. Právní předpisy v technologii povrchových předúprav - otryskávání, odmašťování, chemické úpravy. 5. Právní předpisy v technologii elektrochemických povrchových úprav. 6. Právní předpisy v technologii aplikace žárových nástřiků. 7. Právní předpisy v technologii aplikace organických povlaků. 8. Ochrana ovzduší. 9. Vodní hospodářství. 10. Odpadové hospodářství. 11. Ochrana přírody. 12. Posuzování vlivů technologií povrchových úprav na životní prostředí, prevence závažných havárií, mezinárodní úmluvy. Cvičení: 1. Návrh legislativy z oblasti likvidace odpadů - program č. 1. 2. Práce na programu č. 1. 3. Návrh legislativy pro vybranou technologii povrchových úprav - program č. 2. 4. Práce na programu 2.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.