345-0322/01 – Methods and Technique of Management (MTŘ)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits2
Subject guarantorIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semester
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students - will be able to explain the role and importance of management techniques in practice, - will be able to explain concepts of managerial methods and techniques, - obtain information on specific methods and techniques, - will be able to evaluate the methods and techniques used in practice, - able to present and defend a project.

Teaching methods

Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Students in this course learn about the role and importance of management techniques in practice and the basic techniques of forecasting, strategic analysis, strategic planning, management by objectives, delegation, time management techniques, learning organization, making decision, technique control self-presentation - manager, communications, etc.

Compulsory literature:

ŠAJDLEROVÁ, I. E-learning systém FS VŠB: Metody a technika řízení [online]. 2010. From: http://vyuka.fs.vsb.cz/

Recommended literature:

DONNELLY. J. H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J. M. Management : principles and functions 4th ed. Homewood: BPI/Irwin, 1989. 762 p. ISBN 0-256-06671-X

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úloha a význam manažerských technik v praxi, vymezení pojmu manažerských technik 2. Plánování – techniky prognózování, statistické, subjektivní, technologického předvídání, kroky vytváření efektivních předpokladů 3. Plánování – techniky strategické analýzy – stuktury prostředí, zdrojů, SWOT 4. Techniky strategického plánování – komponenty, výběr strategií 5. Techniky strategického plánování –modely, aplikace modelů 6. Vedení – řízení podle cílů (MBO), techniky rozhodování 7. Techniky delegování- důvody, bariéry, problémy, postupy 8. Organizování – krizový management 9. Organizování – organizační změny 10.Organizování –reengineering 11.Techniky time managementu 12.Kontrolování – význam, kontrolní proces 13.Kontrolování –kontrolní techniky 14.Techniky sebeprezentace 15.Controlling Cvičení: 1. Brainstorming 2. Paretovo pravidlo 3. Vícekritériální rozhodování 4. Ishikawův diagram 5. Techniky prognózování 6. Statistické metody 7. Subjektivní metody 8. Metody technologického předvídání 9. Kroky vytváření efektivních předpokladů 10.Krizový management a organizační změny 11.Reengineering 12.Techniky time managementu 13.Kontrolní techniky 14.Kontrolní techniky 15.Závěrečný test Otázky závěrečného testu 1. Úloha a význam manažerských technik v praxi, vymezení pojmu manažerských technik 2. Techniky prognózování – význam předvídání vývoje, princip základních technik 3. Plánování – techniky strategické analýzy – stuktury prostředí, zdrojů, SWOT 4. Techniky strategického plánování – komponenty, výběr strategií, modely, aplikace modelů 5. Strategické myšlení – definice, přínosy, překážky, principy úspěšného strategického myšlení, 6. Strategické alternativy 7. Strategické plánovací modely 8. Řízení podle cílů (MBO) 9. Techniky delegování– význam, bariéry, překážky, postup delegování 10.Efektivní porada – význam, zásady, účastníci, zvláštní typy porad 11.Krizový management – definice, základní prvky, stupně ohrožení, krizová strategie 12.Organizační změny – reorganizace, restrukturalizace, reengineering 13.Organizační struktura – modelování org. struktur 14.Techniky time managementu 15.Učící se organizace – principy, definice, charakteristika, bariéry 16.Techniky rozhodování a řešení problémů 17.Faktory ovlivňující hledání řešení 18.Techniky sebeprezentace 19.Kontrolní techniky 20.Techniky v personálním managementu 21.Dodavatelsko- odběratelské vztahy, výběr dodavatele 22.Projektový management - metody síťové analýzy 23.Vícekritériální rozhodování 24.Controling 25.Kalkulační metody 26.Metody modelování nákladů 27.Výrobková optimalizace, ekonomická optimalizace, stanovení optimální varianty 28.Techniky plánování jakosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 50  0
        Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner