345-0328/02 – Principles of Economics and Marketing (ZEaM)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti budou seznámeni s danou problematikou - tedy se základními ekonomickými znalostmi, podnikovou ekonomikou a marketingem.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je dosáhnout u absolventů základní orientaci v obecném ekonomickém systému, v systému podnikové ekonomie a obsahu hlavních podnikových činností - zejména oblasti marketingu a jeho funkci.

Compulsory literature:

[1] HOLMAN, R. Ekonomie. Praha : C-H-BECK, 1999. 720 s. [2] SAMUELSON, P.A. A KOL. Transformace. Praha : Svoboda, 1991. 750 s. [3] FRAIT, J. A KOL. Makroekonomie. Ostrava : McProm, 1994 [4] MCCARTHY, E. – Základy marketingu, Praha : Victoria publ. 1995, 511 s. [5] MAJARO, J. – Základy marketingu, Praha : Grada, 1996 . 308 s. [6] TOMEK, J. – Marketing podniku, ALEKO, 1991

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do obecné ekonomie 2. Makroekonomické ukazatele 3. Nástroje hospodářské politiky 4. Alternativní přístupy k makroekonomii 5. Tržní rovnováha a efektivnost 6. Směna a specializace 7. Nedokonalost konkurence 8. Omezení konkurence 9. Státní zásahy do cen 10.Poptávka po výrobních faktorech 11.Nabídka výrobních faktorů 12.Pojem marketingu, jeho vznik, vývoj a význam pro podnik 13.Marketingový management 14.Marketingová strategie 15.Nástroje marketingu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 20  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner