345-0335/01 – Project Management (PM)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvování předmětu student: - dokáže rozlišit mezi běžným a projektovým řízením; - bude umět vysvětlit pojem Project management; - bude znát charakteristické rysy projektu; - bude umět formulovat jednotlivé fáze projektového cyklu; - dokáže popsat proces řízení projektu a vyjmenovat jeho kroky; - dokáže popsat a posoudit role v projektovém týmu.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Projektový management. Projekt. Plánování projektů. Proces řízení a realizace projektu. Ukončení projektu. Projekt a investice. Efektivnost investic. Využití výpočetní techniky v řízení projektu.

Compulsory literature:

[1] ROSENAU, D. M. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2000 [2] ŠAJDLEROVÁ, I., KONEČNÝ, M. Projektový management. 1. vydání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1686-9 [3] NĚMEC, V. Projektový management. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2003. 182 s. ISBN 80-247-0392-0 [4] SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 356 s. ISBN 80-247- 1501-5 [5] ŠAJDLEROVÁ, I. E-learning systém FS VŠB: Projektový management [online]. 2009. Dostupné z http://vyuka.fs.vsb.cz/

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Projekt, řízení projektů, definování cílů. 2. Připrava a ověřování projektů. 3. Projektový management. 4. Plánování projektů. 5. Proces řízení a realizace projektu. 6. Kontrola průběhu projektu. 7. Řešení změn a problémů. 8. Role poradců a smluvní vztahy. 9. Ukončení projektu. 10.Projekt a investice. 11.Řešení kapacit projektu. 12.Efektivnost investic. 13.Využití výpočetní techniky v řízení projektu. 14.Studie proveditelnosti. Ostatní otázky řízení projektu Cvičení: 1. Podmínky absolvování, úvod do problematiky, softwarová podpora projektového řízení. 2. Příklad řízení projektů metodou CPM, PERT 3. Zadání programů, základní seznámení s aplikací Microsoft Project 2003 Standard. 4. Procvičení základních úkonů v MS Project. 5. Procvičení práce s úkoly. Práce s úkoly a kalendářem. 6. Filtrace a třídění dat, vytváření vlastních tabulek a zobrazení 7. Procvičení práce s kompletním projektem včetně realizace, bez zdrojů. 8. Procvičení práce se zdroji, sestavování rozpočtu, výpočtu zisku a úpravy cash flow, práce se šablonami 9. Procvičení sestavování rozpočtu, aktualizace dat a spolupráce s programy Excel a Word, formátování, úpravy výstupů. 10. Práce s multiprojektem, práce ve skupině 11. Prezentace a obhajoby programů. 12. Prezentace a obhajoby programů. 13. Test 14. Konzultace a udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2006/2007 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 50  0
        Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (50) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner