345-0336/01 – Economics and Enterprise Operation Management (EaŘP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti - získají celkový obraz o dané problematice, - dokáží popsat strukturu závodu, řídícího systému závodu, úseků a jejich funkci, - budou znát pojmy z oblasti produkce podnikatelské jednotky, - budou se orientovat v základních výkazech podnikatelských jednotek, - budou znát základní typy kalkulací, - dokáží rozlišit mezi kalkulací úplných a neúplných nákladů, - budou umět použít kalkulační metody na konkrétních příkladech.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Produkce podnikatelské jednotky,nákup, funkce, úkoly, marketing, prodej zboží a služeb, marketing,majetková a kapitálová struktura, výnosy, náklady, hospodářský výsledek,rozborová činnost provozu,hodnocení ekonomické efektivnosti,hospodaření s pracovními prostředky,hospodaření s pracovníky, normotvorná činnost.

Compulsory literature:

[1]NOVÁK, J. Ekonomika řízení provozu-syllaby přednášek. Ostrava. 2001. 50 s. [2]FOLLPRECHT, J. Řízení strojírenských provozů. Praha: SNTL Praha, 1984. 348s. [3]SYNEK, M. – kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996. 455s. ISBN 80-7169-211-5 [4]VYSUŠIL, J. Základy managementu. Praha: HZ Praha, 1996. 296s. ISBN 80-86009-00-9 [5]NĚMEC, V. Řízení a ekonomika firmy. Praha: Grada Publishing, 1998. 320s. ISBN 80-7169-613-7

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY: 1. Produkce podnikatelské jednotky 2. Řízení podniku 3. Nákup, funkce, úkoly, marketing 4. Prodej zboží a služeb, marketing 5. Financování podniku 6. Investiční činnost podniku 7. Majetková a kapitálová struktura 8. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 9. Rozborová činnost podniku 10.Hodnocení ekonomické efektivnosti 11.Hospodaření s pracovními prostředky 12.Hospodaření s pracovníky 13.Normotvorná činnost 14.Specifika drobných podniků CVIČENÍ: 1. Úvod, zadání semestrální práce 2. Produkce podnikatelské jednotky, stanovení sortimentu 3. Výrobková a ekonomická optimalizace 4. Výrobková a ekonomická optimalizace 5. Plnění plánu, sortimentu 6. Stanovení nákladů na výrobu 7. Kalkulační metody 8. Modelování nákladů 9. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 10.Rozborová činnost podniku 11.Hodnocení ekonomické efektivnosti 12.Hospodaření s pracovními prostředky 13.Hospodaření s pracovníky 14.Test, udělování započtů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 60  0
        Written exam Written test 30  0
        Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner