345-0338/01 – Strojírenské technologie (ST)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
MOH37 prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou umět: • vysvětlit základní pojmy, týkající se technologií tváření, slévání a svařování, • objasnit vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, • vysvětlit základní zákony plastické deformace, • popsat základní nástroje, stroje a principy technologií objemového tváření zatepla, objemového tváření zastudena, dělení materiálu, tažení plechu, ohýbání, slévání, nekonvenčních způsobů tváření, zpracování plastů, základní technologie svařování, značení a výpočty svarových spojů a konstrukcí, hodnocení svařitelností materiálů a technologie dělení materiálu. Získají: • přehled o principech a odborném názvosloví hlavních výrobních metod – technologiích tváření, slévání a svařování, • přehled o základních technologických postupech výroby, používaných ve strojírenské výrobě, který je potřebný pro pochopení moderních výrobních technologií. Budou schopni: • volit vhodné materiály a ovládat metodiku tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí s principy hlavních výrobních metod – technologiemi tváření, slévání, svařování a obrábění a s příslušným odborným názvoslovím. Obsahem předmětu jsou základní nástroje, stroje, volba materiálů a metodika tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů. V předmětu budou studenti seznámeni s vlivem tváření na vlastnosti materiálu, technologiemi plošného a objemového tváření, nekonvenčními technologiemi tváření, základy slévárenství, nekonvenčními metodami slévání, základy zpracování plastů, základními technologiemi svařování, značením a výpočty svarových spojů a konstrukcí, hodnocením svařitelností materiálů, technologiemi dělení materiálu, základy měření strojních součástí, technologiemi jednotlivých operací třískového obrábění, jakož i se zásadami a tvorbou technologických postupů.

Povinná literatura:

[1] ČADA, R., ADAMEC, J., TICHÁ, Š., OCHODEK, V., HLAVATÝ, I. a ŠIMČÍK, S. Základy strojírenské technologie : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB- U Ostrava, 1996. 115 s. ISBN 80-7078-300-1. [2] ČADA, R. Technologie I : Zákony plastické deformace kovů, dělení materiálu, slévání : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 75 s. ISBN 978-80-248-1274-8. [3] ČADA, R. Technologie I - část tváření a slévání : návody do cvičení : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998. 188 s. ISBN 80-7078-540-3.

Doporučená literatura:

[1] BŘEZINA, R. Technologie I - část 1 : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998. 80 s. ISBN 80-7078-439-3. [2] BŘEZINA, R. Technologie I : část 2 : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999, 86 s. ISBN 80-7078-639-6. [3] PETRŽELA, Z., KUČERA, J. a BŘEZINA, R. Technologie slévání, tváření a svařování : skriptum. 2. vyd. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1987. (bez ISBN) [4] BLAŠČÍK, F. a kol. Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania. 1. vyd. Bratislava : ALFA, 1988. (bez ISBN) [5] BŘEZINA, R. a ČADA, R. Speciální technologie - technologie tváření : skriptum. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská v Ostravě, 1992. 257 s. ISBN 80-7078-122-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Program č. 1 max. 10 bodů Program č. 2 max. 10 bodů Program č. 3 max. 10 bodů Test č. 1 (z části tváření a slévání) max. 12 bodů Program č. 4 max. 10 bodů Test č. 2 (z části svařování) max. 12 bodů Program č. 5 max. 10 bodů Program č. 6 max. 10 bodů Aktivita max. 4 body Test č. 3 (z části obrábění) max. 12 bodů Celkem ze cvičení max. 100 bodů Pro udělení zápočtu je nutno ze všech částí min. 51 bodů Minimum z části tváření a slévání pro udělení zápočtu min. 13 bodů Minimum z části svařování pro udělení zápočtu min. 8 bodů Minimum z části obrábění pro udělení zápočtu min. 11 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Úvod do předmětu, vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu (definice a význam tváření, základní mechanismy plastické deformace, kritické smykové napětí, zpevnění materiálu, křivky zpevnění, základní faktory ovlivňující plastickou deformaci - vliv struktury, teploty, tření, napjatosti a rychlosti deformace). Základní zákony plastické deformace (základní zákony). Objemové tváření zatepla. 2. Objemové tváření za studena (výhody technologie, základní způsoby objemového tváření za studena, výpočet poměrných a logaritmických deformací, křivky zpevnění, návrh technologického postupu výroby protlačku, volba materiálu, stanovení tvaru a rozměrů polotovaru, přípravné před tvářením, stanovení počtu tvářecích operací, technologické zásady pro návrh protlačků a nástrojů, tvářecí síla a práce, dokončování výlisků). 3. Plošné stříhání. Přesné stříhání (přistřihování, stříhání se zaoblenou střižnou hranou, stříhání se zkoseným přidržovačem, stříhání s nátlačnou hranou, reverzní stříhání), objemové stříhání, stříhání tenkostěnných profilů a trubek, rozdělení lámání.Tažení plechu, tažení nerotačních výtažků (tažení čtyřhranných, stupňovitých, kuželových, sférických výtažků, tažení výtažků nepravidelných tvarů, použití brzdicích žeber a lišt), technologičnost tažení výtažků. Postupové tažení v pásu, tažení se ztenčením stěny, ohýbání. 4. Slévání, slévárenské formovací směsi, rovnovážné soustavy železa s uhlíkem, materiály používané na odlitky, technologický proces výroby odlitků, rozdělení a výroba slévárenských forem, způsoby odlévání do kokil, zvláštní způsoby výroby odlitků, základní druhy pecí podle způsobu ohřevu, vytloukání odlitků, čištění a oprava chyb, kontrola odlitků). Výrobní dokumentace odlitku, vtoková soustava, navržení výfuku, nálitkování odlitků, vztlaková síla působící na vršek formy, tepelné zpracování odlitků, vady odlitků, konstrukční zásady pro navrhování odlitků. 5. Nekonvenční způsoby tváření, tváření vysokými tlaky a energiemi. Plasty a jejich zpracování. 6. Charakteristika svarového a pájeného spoje. Rozdělení a návrh svarových spojů s ohledem na zatížení (volba základního a přídavného materiálu). Svařitelnost materiálů. Rozdělení technologií svařování. Technologie svařování plamenem. 7. Základy termického dělení materiálů. Technologie svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou (princip, přenos kovu v oblouku, typy obalů elektrod, způsoby vedení elektrody, parametry svařování, zařízení, použití). 8. Technologie svařování GTAW, GMAW (princip, přenos kovu v oblouku, ochranné plyny, přídavné materiály, parametry svařování, zařízení, použití). Svařování automatem pod tavidlem. Svařování elektrickým odporem a měkkého pájení materiálu (pájky, tavidla, typy spojů , zařízení, použití). 9. Význam technologie třískového obrábění, základní pojmy. Základy dílenské metrologie. Uložení a vůle. Jednotlivé druhy uložení a vůlí, soustava jednotné díry, jednotného hřídele a jejich význam v technologii obrábění. Nářadí (základní rozdělení a jeho údržba). Funkce a použití přesného měřicího vybavení. Rozdělení a použití dílenských materiálů. 10. Fyzikální základy procesu řezání. Definování základních pojmů v třískovém obrábění. Geometrie břitu řezného nástroje a jeho význam při třískovém obrábění. 11. Volba vhodných řezných podmínek a parametrů. Technická a organizační omezení. Základy tvorby technologických postupů. Výrobní výkresy, symboly, tolerance. Technologický význam kótování. Technologičnost konstrukce, technologie montáže. 12. Základní operace třískového obrábění s definovatelnou řeznou geometrií - soustružení (jednotlivé druhy), frézování (způsoby a rozdělení). 13. Vrtání a vyvrtávání, obrážení, hoblování, broušení, honování, lapování, superfinišování, zaškrabávání, vroubkování a rýhování, ruční zabrušování. 14. Nekonvenční metody obrábění. Nové směry v progresivním obrábění. Problematika přechodu na vysokorychlostní a vysokoobjemové obrábění. Program cvičení + individuální práce studentů: Týden Náplň cvičení 1 Seznámení s programem cvičení, bezpečnost práce. Zadání programu č. 1 „Objemové tváření za tepla“ (návrh technologického postupu výroby zadané součásti kováním za tepla). 2 Konzultace a práce na programu č. 1, zadání programu č. 2 „Technologie zpracování plechu“ (návrh nástřihového plánu a technologického postupu výroby zadaného válcového výtažku tažením z plechu na více operací). 3 Práce na programu č. 2 „Technologie zpracování plechu“ (návrh nástřihového plánu a technologického postupu výroby zadaného válcového výtažku tažením z plechu na více operací). Zadání programu č. 3 „Slévárenský postupový výkres“ (nakreslení výrobního výkresu zadané součásti vyrobené z odlitku, návrh materiálu). 4 Práce na programu č. 3 „Slévárenský postupový výkres“ (výpočet vtokové soustavy, výfuků, nálitků, nakreslení slévárenského postupového výkresu pro zadanou součást), otázky testu č. 1. 5 Test č. 1 z části tváření a slévání, konzultace programů. 6 Bezpečnostní školení. Svařované konstrukce. Návrh svařence. Program č. 4 „Návrh svařence - náhrada odlitku svarkem a technologický postup jeho svařování“. Volba svařovacích parametrů pro obloukové technologie svařování. Teplotní režim svařování. Volba základního a přídavného materiálu. Označování svarů na výkresech. Základní principy a použití technologií svařování. 7 Základní principy technologií svařování - ukázky v laboratořích (GTAW, GMAW, MMAW, svařování plamenem APT, svařování elektrickým odporem, tepelné dělení). Ukázky svarových spojů (různé technologie a materiály). 8 Konzultace programu. Test č. 2 z části svařování. 9 Úvodní cvičení z části obrábění - program cvičení, podmínky pro udělení zápočtu. Základy dílenské kontroly – práce se základními měřidly. 10 Základy dílenské kontroly (kontrola vnějšího závitu, kontrola ozubených kol, kontrola plochého kalibru). Zadání programu č. 5 „Protokol měření“. 11 Geometrie břitu řezného nástroje. 12 Seminář k vypracování výrobního postupu (ukázky výrobních postupů) – zadání programu č. 6 „Technologický postup“ 13 Základní metody strojního opracování kovů (základní pojmy, nástroje). Práce na programu č. 6 „Technologický postup“. 14 Test č. 3 z části obrábění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B3943) Mechatronika (3906R999) Společné studium oboru Automobilová elektronika, Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.