345-0352/02 – Technologie tváření, slévání a svařování (TTSaS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
OH120 Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
RUS80 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 20+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou umět: • vysvětlit základní pojmy, týkající se technologií tváření, slévání a svařování, • objasnit vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, • vysvětlit základní zákony plastické deformace, • popsat základní nástroje, stroje a principy technologií objemového tváření zatepla, objemového tváření zastudena, dělení materiálu, tažení plechu, ohýbání, slévání, nekonvenčních způsobů tváření, zpracování plastů, základní technologie svařování, značení a výpočty svarových spojů a konstrukcí, hodnocení svařitelností materiálů a technologie dělení materiálu. Získají: • přehled o principech a odborném názvosloví hlavních výrobních metod – technologiích tváření. slévání a svařování, • přehled o základních technologických postupech výroby, používaných ve strojírenské výrobě, který je potřebný pro pochopení moderních výrobních technologií. Budou schopni: • volit vhodné materiály a ovládat metodiku tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí s principy hlavních výrobních metod – technologiemi tváření, slévání a svařování a s příslušným odborným názvoslovím. Obsahem předmětu jsou základní nástroje, stroje, volba materiálů a metodika tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů. V předmětu budou studenti seznámeni s vlivem tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, základními zákony plastické deformace, technologiemi objemového tváření zatepla a zastudena, technologiemi plošného stříhání, přesného stříhání, objemového stříhání, stříhání tenkostěnných profilů a trubek, lámání, technologiemi tažení plechu, postupovým tažením v pásu, tažením se ztenčením stěny, technologiemi ohýbání, slévání, se slévárenskými formovacími směsmi, nekonvenčními technologiemi tváření, plasty a jejich zpracováním, základními technologiemi svařování, značením a výpočty svarových spojů a konstrukcí, hodnocením svařitelností materiálů a technologiemi dělení materiálu

Povinná literatura:

[1] ČADA, R. Technologie tváření, slévání a svařování: Objemové tváření zatepla, slévání: návody do cvičení: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB  TU Ostrava, 2015. 128 s. ISBN 978-80-248-3833-5. [2] ČADA, R. Technologie tváření, slévání a svařování: Stříhání a tažení plechu, objemové tváření zastudena: návody do cvičení: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB  TU Ostrava, 2014. 90 s. ISBN 978-80-248-3624-9. [3] ČADA, R. Technologie tváření a slévání: Objemové tváření zatepla, nekonvenční způsoby tváření, plasty: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB  TU Ostrava, 2010. 80 s. ISBN 978-80-248-2273-0. [4] ČADA, R. Technologie tváření, slévání a svařování: Plastická deformace kovů, tažení plechu, ohýbání, objemové tváření zastudena: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2016. 86 s. ISBN 978-80-248-3981-3. [5] ČADA, R. Technologie I: Zákony plastické deformace kovů, dělení materiálu, slévání: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB  TU Ostrava, 2007. 75 s. ISBN 978-80-248-1274-8. [6] ČSN EN ISO 1011-2 (05 2210) Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí. Praha: Český normalizační institut, 2002. 56 s. [7] ČSN EN ISO 9692-1 (05 0025) Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v inertním plynu a svařováním svazkem paprsků. Praha: Český normalizační institut, 2002. 20 s. [8] ČSN EN 22553 (01 3155) Svarové spoje – Označování na výkresech. Praha: Český normalizační institut, 1998. 56 s. [9] ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu. Praha: Český normalizační institut, 2005. 32 s.

Doporučená literatura:

[1] ČADA, R., ADAMEC, J., TICHÁ, Š., OCHODEK, V., HLAVATÝ, I. a ŠIMČÍK, S. Základy strojírenské technologie: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1996. 115 s. ISBN 80-7078-300-1. [2] MIELNIK, E. M. Metalworking Science and Engineering. United States of America, New York: McGraw-Hill, Inc., 1991. 976 s. ISBN 0-07-041904-3. [3] ELENEV, S. A. Pressworking. 1. ed. Moskva: Mir, 1983. 232 s. (bez ISBN). [4] ČESKÁ SVÁŘEČSKÁ SPOLEČNOST ANB, KOLEKTIV AUTORŮ: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS, 2001, 292 s. ISBN 80-85771-85-3. [5] ČESKÁ SVÁŘEČSKÁ SPOLEČNOST ANB, KOLEKTIV AUTORŮ: Technologie svařování a zařízení. Ostrava: ZEROSS, 2001, 393 s. ISBN 80-85771-81-0. [6] ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007. 48 s. [7] ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 6 s. [8] ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 24 s. [9] ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně. Praha: Český normalizační institut, 1994. 60 s. [10] ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace: Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. 40 s. [11] ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace: Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vyučovací metody: • výklad pedagoga na přednáškách s využitím fotografií, videí a filmů, • využití skript, obsahujících názorné obrázky a příklady technologických postupů výroby jednoduchých součástí, • výklad cvičícího pedagoga na cvičení, • individuální zadání písemných protokolů, konzultace s každým studentem, • ukázky vzorků a součástí, • ukázky některých technologických postupů výroby. Kritéria: • odborná a formální úroveň odevzdaných písemných protokolů.

E-learning

Není.

Další požadavky na studenta

Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1. (první) konzultaci. Z povinných úloh je třeba získat minimálně 51 bodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: Část Náplň přednášek 1) P1 – Vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, P2 – Základní zákony plastické deformace, 2) P3 – Objemové tváření zatepla, 3) P4 – Plošné stříhání, 4) P5 – Přesné stříhání, 5) P6 – Tažení plechu, P7 – Tažení nerotačních výtažků, 6) P8 – Ohýbání, 7) P9 – Slévání, slévárenské formovací směsi, 8) P10 – Výrobní dokumentace odlitku, P11 – Technologický postup výroby netrvalé syrové formy pro odlitek, 9) P12 – Objemové tváření zastudena, 10) P13 – Nekonvenční způsoby tváření, tváření vysokými tlaky a energiemi, 11) P14 – Plasty a jejich zpracování. 12) P1 – Základní pojmy oboru svařování, bezpečnostní předpisy, P2 – Základní dokumentace svařovacího procesu, 13) P3 – Základní materiály a jejich označování dle evropských norem. Výpočet svarových spojů. P4 – Teplotní cyklus svařování, 14) P5 – Svařitelnost materiálů, 15) P6 – Rozdělení technologii svařování, 16) P7 – Svařování plamenem, P8 – Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, 17) P9 – Svařování v ochranných atmosférách, P10 – Svařování elektrickým odporem, 18) P11 – Svařování automatem pod tavidlem, P12 – Termické dělení materiálu, 19) P13 – Vady svarových spojů, úvod do zkoušení svarových spojů, 20) P14 – Základy pájení. Program cvičení + individuální práce studentů: Část Náplň cvičení 1 Seznámení s programem cvičení, bezpečnost práce. Zadání programu č. 1 „Objemové tváření zatepla“. 2 Práce na programu č. 1 „Objemové tváření zatepla“ (návrh technologického postupu výroby zadané součásti kováním zatepla). 3 Práce na programu č. 1 „Objemové tváření zatepla“ (návrh technologického postupu výroby zadané součásti kováním zatepla). Zadání programu č. 2 „Technologie zpracování plechu“. 4 Odevzdání programu č. 1 „Objemové tváření zatepla“. Práce na programu č. 2 „Technologie zpracování plechu“ (návrh nástřihového plánu a technologického postupu výroby zadaného válcového výtažku tažením z plechu na více operací). 5 Odevzdání programu č. 2 „Technologie zpracování plechu“. 6 Bezpečnost při svařování. Návrh svarových spojů. Zadání programu č. 3 „Svařování“. 7 Volba svařovacích parametrů pro základní technologie svařování, kritéria pro návrh základního přídavného materiálu. Konzultace k programu. 8 Dimenzováni svarových spojů. Teplotní cyklus svařování - výpočet teploty předehřevu, návrh tepelného zpracování svarových spojů. Dokladování technologie svařování - návrh pWPS. Konzultace k programu. Udělení klasifikovaných zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - K - cs 2018/2019 kombinovaná čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - K - cs 2017/2018 kombinovaná čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní